Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.9. Начисляване на Данък за МПС

Публикувано на: 20.01.2011

До

банка

уникален регистрационен номер

Клон

20.02.2010

дата на представяне

Адрес

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

С

т

о

л

и

ч

н

а

О

б

щ

и

н

а

О

т

д

е

л

С

е

р

д

и

к

а

IBAN на получателя

BIC на банката на получателя 

B

G

4

0

S

O

M

B

9

1

3

0

8

4

1

3

4

4

3

1

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

б

а

н

к

а

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

5

5

0

.

0

0

Сума с думи

П

е

т

с

т

о

т

и

н

и

п

е

т

д

е

с

е

т

л

в

и

0

0

с

т

Основание за плащане

Д

а

н

ъ

к

М

П

С

2

0

1

0

Още пояснения

С

А

9

9

9

9

Н

А

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

Дата (дд.мм.гггг) на документа

Период за който се плаща

От дата (дд.мм.гггг) 

0

1

0

1

2

0

1

0

До дата (дд.мм.гггг)

3

1

1

2

2

0

1

0

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

А

Л

Ф

А

Е

О

О

Д

ЕИК/код по БУЛСТАТ

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

IBAN на наредителя 

BIC на банката на наредите>ля

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

Вид плащане***

4

4

2

3

0

0

Банков служител

Касиер

*Вид документ:                                                                                                                                                                                                         **Такси:                                                                                                 ***Вид плащане – попълва се

1 – декларация                                                                5 – парт. номер на имот                                              1 – за сметка на наредителя                                              за сметки на администратори

2 – ревизионен акт                                                        6 – постановление за                            2 – споделени (стандарт за                                        на приходи и на Централния

3 – наказ. Постановление                         принуд. събиране                                  местни преводи)                                                      Бюджет

4 – авансова вноска                                9 – други                                                                                                 3 – за сметка на получателя


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Платен е данък МПС за 2010 год. за служебния бус на предприятието в размер на 550 лв. Данъкът е платен на каса в банката.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За разход за данък МПС, платен на каса в банката, е необходимо платежно нареждане за плащане към бюджета.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за данък върху МПС се осчетоводява аналитично по сметка Разходи за данъци, такси и други подобни.

Крайното салдо по сметка Разходи за данъци, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

вид документ:

310

Вносна бележка (към контрагенти и бюджет)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

550

459

Данъчни разчети с бюджета

550

аналит.

Данък МПС

550

ОБЩО

300

ОБЩО

300


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

550

501

Каса в лева

550

ОБЩО

550

ОБЩО

550


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

550

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

550

аналит.

Данък МПС

550

ОБЩО

550

ОБЩО

550


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за данъци

550

Текуща загуба

550

Парични средства

-550

Текуща печалба

-550

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-550

Финансов резултат за текущия период

-550

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->