Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.10. Начисляване на Данък Сгради

Публикувано на: 20.01.2011

До

ЦКБ АД

Банка

уникален регистрационен номер

Клон

Ал. Стамболийски

10.02.2010 г.

дата на представяне

Адрес

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

С

т

о

л.

О

б

щ

и

н

а

Р

а

й

о

н

Т

р

и

а

д

и

ц

а

IBAN на получателя

BIC на банката на получателя 

B

G

2

1

S

O

M

B

9

1

3

0

8

4

2

7

5

7

7

7

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

Б

а

н

к

а

А

Д

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

5

0

0

0

0 

0 

Сума с думи

П

е

т

х

и

л

я

д

и

л

в.

и

0

0

с

т.

Основание за плащане

М

е

с

т

е

н

д

а

н

ъ

к

-

с

г

р

а

д

а

о

б

щ

С

т

о

л

и

ч

н

а

Още пояснения

у

л

А

л

а

б

и

н

1

0

0

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

Дата (дд.мм.гггг) на документа

9

Период за който се плаща

От дата (дд.мм.гггг) 

0

1

0

1

2

0

1

0

До дата (дд.мм.гггг)

3

1

1

2

2

0

1

0

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

А

Л

Ф

А

Е

О

О

Д

ЕИК/код по БУЛСТАТ

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А

Е

О

О

Д

IBAN на наредителя 

BIC на банката на наредите>ля

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

Вид плащане***

1

4

4

2

5

0

0

Банков служител

Касиер

*Вид документ:                                                                                                                                                                                                         **Такси:                                                                                                 ***Вид плащане – попълва се

1 – декларация                                                                5 – парт. номер на имот                                              1 – за сметка на наредителя                                              за сметки на администратори

2 – ревизионен акт                                                        6 – постановление за                            2 – споделени (стандарт за                                        на приходи и на Централния

3 – наказ. Постановление                         принуд. събиране                                  местни преводи)                                                      Бюджет

4 – авансова вноска                                9 – други                                                                                                  3 – за сметка на получателя


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Платен е данък сгради за 2010 год. за офис сградата на ул. Алабин №100 в размер на 5 000 лв. Данъкът е платен на каса в банката.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За разход за данък сгради, платен на каса в банката, е необходимо платежно нареждане за плащане към бюджета.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за данък сгради се осчетоводява аналитично по сметка Разходи за данъци, такси и други подобни.

Крайното салдо по сметка Разходи за данъци от тази стопанска операция се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

вид документ:

310

Вносна бележка (към контрагенти и бюджет)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

5 000

459

Данъчни разчети с бюджета

5 000

аналит.

Данък сгради

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

5 000

501

Каса в лева

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

5 000

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

5 000

аналит.

Данък сгради

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за данъци

5 000

Текуща загуба

5 000

Парични средства

-5 000

Текуща печалба

-5 000

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-5 000

Финансов резултат за текущия период

-5 000

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->