Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.11. Начисляване на Такса Битови Отпадъци

Публикувано на: 20.01.2011

ПРИХОДНА КВИТАНЦИЯ № 60010121/23.12.2010

Днес,

23.12.2010

в град

София

долуподписаният:

Райна Лазарова

ЕГН

5404253366

в качеството си на:

касиер

в организация:

Столична община

ЕИК

123456789

получих сумата:

124,80

валута:

български лева

словом:

Сто двадесет и четири лв. и 80 ст.

платена от:

АЛФА ЕООД

ЕИК

111222333

чрез лицето:

Петър Петров Петров

ЕГН

5001253666

в качеството му на:

Главен Счетоводител

на основание на:

Такса битови отпадъци за 2010 г.

получил сумата:

подпис

Райна Лазарова


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Платена е такса битови отпадъци за 2010 год., за административната сграда на дружеството, в размер на 124,80 лв. Данъкът е платен в брой на каса в Столична Община.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За разход за такса битови отпадъци, платена в брой, е необходима приходна квитанция от касата на общината.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за такса битови отпадъци се осчетоводява аналитично по сметка Разходи за данъци, такси и други подоб.

Крайното салдо по сметка Разходи за данъци, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

вид документ:

310

Вносна бележка (към контрагенти и бюджет)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

124,80

459

Данъчни разчети с бюджета

124,80

аналит.

Такса битови отпадъци

124,80

ОБЩО

124,80

ОБЩО

124,80


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

124,80

501

Каса в лева

124,80

ОБЩО

124,80

ОБЩО

124,80


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

124,80

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

124,80

аналит.

Такса битови отпадъци

124,80

ОБЩО

124,80

ОБЩО

124,80


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за данъци

124,80

Текуща загуба

124,80

Парични средства

-124,80

Текуща печалба

-124,80

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-124,80

Финансов резултат за текущия период

-124,80

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->