Задай въпрос тук

Доходи от ТПО за Положен Труд в България и Австрия

Публикувано на: 25.01.2011

Разяснение Изх. № 1-119 от 08.09.2010 г. на НАП


Относно: Данъчно Третиране по Закона за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица /ЗДДФЛ/ на Местно Физическо Лице /МФЛ/ на Република България, за Доходи от Трудови Правоотношения за Положен Труд в България и в Австрия през 2010 г. и Задължителни Осигурителни Вноски Върху Тези Възнаграждения по Кодекса за Социално Осигуряване /КСО/ и Закона За Здравно Осигуряване /ЗЗО/По повод Ваше запитване с вх. № …… 2010 г., Дирекция "ОУИ" гр. …… изразява следното становище:


Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, живеете в Р. България и получавате трудови доходи от източник в страната от постоянен трудов договор на непълен работен ден в българско дружество …… гр. ……, както и от постоянен трудов договор на пълен работен ден в българско дружество … ЕООД в гр. …, като задълженията Ви за данъци и осигурителни вноски възникват и се плащат в България.


На 30.09.2010 г. трудовият договор на пълен работен ден с …… ЕООД ще бъде прекъснат и непосредствено след това от 01.10.2010 г. Ви предстои да започнете тримесечно практическо обучение и работа към чуждестранно дружество на територията на страна-членка на ЕС- Република Австрия. С чуждестранното дружество имате трудов договор, който ще влезе в сила на 01.10.2010 г. В същото време трудовия договор на непълен работен ден с българското дружество …… ще остане в сила и няма да бъде прекратен в следващите 12 месеца, съответно ще продължите да получавате доходи от трудови правоотношения и в България. В периода 01.10.2010 г. – 31.12.2010 г. ще пребивавате както в България, така и в Австрия, като средно за този период ще пребивавате 1-2 седмици в България и 2-3 в Австрия. В България притежавате собствено жилище, а за пребиваването Ви в Австрия, австрийският работодател ще осигури фирмена квартира, но нямате намерение да се установявате в Австрия. Цел на обучението в Австрия е предстоящо основаване на дъщерна фирма на австрийското дружество в България, в която в последствие ще бъдете назначена. За престоя си в Австрия ще подадете искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото законодателство относно социалното осигуряване.


Въпросите Ви са следните:

1. Във връзка със сключения между Вас и австрийското дружество трудов договор със срок от 3 месеца, и имайки в предвид действащия ми трудов договор с българско дружество на непълен работен ден, как следва да бъдат определени и установени задълженията за данъци и осигурителни вноски към републиканския бюджет в Р. България, възникващи вследствие на получени трудови доходи и в двете държави за посочения период?

2. Какви са вашите задължения като физическо лице по ДОПК, ЗДДФЛ, КСО, съответно къде са облагаеми доходите Ви и къде трябва да бъдат платени социалните Ви осигуровки?

3. След като австрийският работодател е задължен да удържа данък и социални осигуровки от брутното Ви трудово възнаграждение, задължен ли е същият да внася авансово данъка и социални осигуровки в републиканския бюджет на Р. България - по кои сметки на НАП и с кой код, съответно с какви декларации и в какви срокове трябва да ги подава австрийското дружество в България като Ваш работодател?

4. Какви задължения възникват за австрийският Ви работодател по ДОПК, ЗДДФЛ и КСО?


І. По въпросите, свързани с прилагането на ЗДДФЛ:

Поради недостатъчната фактическа обстановка, посочваща предстоящи действия, без да се представят документи /договори/ за вида, предмета и времетраенето на извършваната дейност на територията на Австрия, респективно Вашите задължения и задълженията на чуждестранното австрийско дружество, включително в качеството му на работодател, Ви отговаряме по принцип:

На основание чл. 75 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

По смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, местно физическо лице /МФЛ/, без оглед на гражданството, е лице което има постоянен адрес в България, а съгласно чл. 1, ал. 2, б."а" от Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата /обн., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1985 г./, за местно лице на едната договаряща се държава се считат физическите лица, които са граждани на съответната държава. Видно от запитването за 2010 г., Вие сте се определили като местно лице за България.

На основание чл. 6 от ЗДДФЛ, местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи, както от източници в Република България, така и от чужбина. Същевременно, в чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ е посочено, че доходите от труд, положен на територията на република България, или от услуги, извършени на територията на Република България, са от източник в Република България и при определяне на източника на доход по този член, мястото на изплащане на дохода не се взема предвид – чл. 8, ал. 11 от ЗДДФЛ. Определението за "трудови правоотношения" в § 1, т. 26, буква "е" от ДР на ЗДДФЛ регламентира, че трудови правоотношения са правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната.

В запитването сте посочили, че с чуждестранното австрийско дружество сте сключили трудов договор, като в чл. 7 от Спогодбата между България и Австрия /СИДДО/ са регламентирани при какви условия подлежат на облагане работна заплата и други подобни възнаграждения за извършвана работа в съответната държава. Методите на освобождаване са уредени в чл. 18 от СИДДО, като в ал. 1 от нормата е посочено, че ако местно лице на едната договаряща държава /България/, получава доходи и ако тези доходи могат да се облагат с данък съгласно тази спогодба в другата договаряща държава /Австрия/, първата държава /България/ изключва тези доходи от облагане с данък. Следователно, за обложените в Австрия доходи от работна заплата и други подобни възнаграждения реализирани от български местни лица, видно от сключената Спогодба се прилага методът "Освобождаване с прогресия".

Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа – чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 50, ал. 3 от с.з., местните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, б."е" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи. В ал. 5 от същата разпоредба е посочено, че местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава, а в разпоредбата на чл. 50, ал. 6 от ЗДДФЛ, законодателят изрично е регламентирал, че за доходи от източник в чужбина, при облагането на които, съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения данък по ал. 5 на чл. 50 от ЗДДФЛ.


ІІ. По въпросите, свързани с прилагането на КСО и ЗЗО:

За лицата, граждани на държави членки на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, които осъществяват доходоносна трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС/ЕИП, от 01.05.2010 г. се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите членки на Европейския съюз /ЕС/ - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане ( Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета).

За да се установи дали за дадено лице - работник/самоосигуряващо се лице в трансгранична ситуация, се дължат социални и здравноосигурителни вноски, трябва да се определи първо законодателството на коя държава членка е приложимо спрямо него. Приложимото спрямо лицето законодателство се определя съгласно разпоредбите на Дял ІІ от Регламент 883/2004/чл. 11-16/.

Видно от запитването, може да се приеме, че лицето обичайно осъществява дейност като наето лице в две или повече държави членки.

Съгласно чл. 13/1/а/ от Регламент 883/2004 г. спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като наето лице в две или повече държави членки, се прилага законодателството на държавата членка по пребиваване, ако е наето от различни предприятия или работодатели, чието седалище или място на стопанска дейност се намира в различни държави членки. В конкретния случай, приложимо спрямо лицето е законодателството на Република България.

По отношение заплащането на осигурителните вноски/вноски за социална сигурност - разпоредбата на чл. 13/5/ от Регламент 883/2004 г. определя, че за целите на прилагането на определеното приложимо законодателство лицата, обичайно осъществяващи дейност като заети или самостоятелно заети на територията на две или повече държави членки се разглеждат като упражняващи цялата си трудова дейност и получаващи всичките си доходи в държавата членка, чието законодателство е определено като приложимо.

Следователно, за дейностите, които лицето осъществява в Австрия и България ще е приложимо само едно законодателство - в случая законодателството на Република България.Това обстоятелство се удостоверява с формуляр А 1/Удостоверение за приложимо законодателство/, който се издава от съответната компетентна институция на държавата членка, чието законодателство е определено за приложимо, след подаване на искане от заетото лице, придружено с необходимите документи за наличие на основанията за издаване.

Работодателите със седалище или място на дейност извън държавата членка, чието законодателство е определено като приложимо спрямо наето от тях лице изпълняват всички задължения, произтичащи от въпросното законодателството, включително по отношение превеждане/плащане/ на задължителните осигурителни вноски и/или данъци за социална сигурност, така както ако седалището или място им на дейност се намираше в държавата членка, чието законодателство е определено като приложимо /чл. 21(1) от Регламент № 987/2009/.

Работодателите, установени на територията на държава, които по силата на регламента следва да изпълняват задължения по българското осигурително законодателство и за които не се извършва служебно вписване на данни в регистъра на задължените лица, получават служебен номер от НАП на основание чл. 82, ал. 4 от ДОПК. Тези осигурители могат да се договорят с лицето, за което е определено българското законодателство да изпълнява от свое име задълженията на работодателя по плащането на вноски и подаване на данни във връзка с осигуряването (чл. 21(2) от Регламент № 987/2009).

С оглед гореизложеното и на основание правилата за координиране на схемите за социална сигурност, след като е определено за приложимо българското законодателство, подлежите на задължително осигуряване и за двете дейности по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/. В този случай, австрийският работодател ще има задължение да внася задължителните осигурителни вноски на основание чл. 6, ал. 3 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО в срока определен с разпоредбата на чл. 7 от КСО. Работодателят внася по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, задължителните осигурителни вноски, като ползва идентификационен код/чл. 7, ал. 7 от КСО/. Считано от 01.01.2010 г. са утвърдени кодове за вид плащане за 2010 г. Вноските за ДОО за работници и служители трета категория труд се внасят по код за вид плащане - 550101, за ДЗПО - 580123 и за здравни вноски - 560101. Кодовете за вид плащане са публикувани на сайта на НАП.

По силата на чл. 6, ал. 2 от КСО, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност, като се има предвид, че със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване/ЗБДОО/ е определен максимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година. За 2010 г. максималния месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв. Задължителни осигурителни вноски се дължат за възнагражденията и доходите от всички упражнявани от лицето дейности по КСО, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по ред определен с чл. 6, ал. 10 от КСО.

Австрийския работодател е задължен да подава и данни по чл. 5, ал. 4 от КСО по ред, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->