Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Закон за Независимия Финансов Одит - Резюме

Публикувано на: 21.10.2010

ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛ

ЗНФО (Закон за Независимия Финансов Одит) урежда:

1. целта и принципите на независимия финансов одит;

2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на независимия финансов одит;

3. придобиването на диплома, правоспособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;

4. правата и задълженията на регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит;

5. статута на Института на дипломираните експерт-счетоводители;

6. системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Същественост е праг на такава сумарна или индивидуална грешка, отклонение и/или пропуск, установени в показателите на финансов отчет, която може да повлияе или да промени решение на потребителите на отчета.

Разумна сигурност е висока степен на сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията, обект на одита, не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.

Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес са:

а) публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната, както и в друга държава - членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство;

б) кредитни институции;

в) застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и пенсионноосигурителни дружества;

г) търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия;

д) търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ;

е) търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги;

ж) ”Български държавни железници” - ЕАД, и дъщерните му предприятия;


 1. ЦЕЛ  И  ПРИНЦИПИ  НА  ФИНАНСОВИЯ  ОДИТ


Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:

1. финансовото състояние на предприятието;

2. отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;

3. паричните потоци на предприятието и промените в тях;

4. собствения капитал на предприятието и промените в него.

Независимото одиторско мнение се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти (НСС или МСС), както и с всяка друга националноприета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети.

 Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Независимият финансов одит обхваща процедури за определяне на разумна сигурност чрез проверка на:

1. спазването принципите на счетоводството;

2. последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика;

3. методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита;

4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;

5. процеса на счетоводното приключване;

6. достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;

7. съответствието между информацията във финансовия отчет, в доклада за дейността и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания отчет.

Регистрираните одитори при осъществяване на независим финансов одит спазват Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите. Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение и отговорности на одиторите, са:

1. независимост

2. обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора;

3. професионална компетентност

4. конфиденциалност

5. професионално поведение

6. почтеност

7. познаване и прилагане на професионалните стандарти

8. отговорност - регистрираният одитор е лично отговорен за изразеното от него мнение; специализираното одиторско предприятие носи отговорност за изразеното от негово име одиторско мнение.

 Независим финансов одит се извършва на годишни, консолидирани, междинни и други финансови отчети, когато това е определено в закон, по искане на собственици, държавни органи и други потребители на финансова информация. Закона за счетоводството определя кои предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит.


 2. ОРГАНИЗАЦИЯ,  ДОКУМЕНТИРАНЕ  И  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  НА  ОДИТА


Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между предприятието доверител и регистрирания одитор като физическо лице или чрез негово предприятие или специализираното одиторско предприятие с посочване на регистрирания одитор, отговорен за извършване на независимия финансов одит.

Договорът се сключва с решение на общото събрание, от неограничено отговорните съдружници или от едноличния собственик на капитала в предприятието доверител.

Приемането на задължение за извършване на независимия финансов одит се документира с писмо за приемане на одиторски ангажимент. Съдържанието на писмото се определя по Международните одиторски стандарти.

Регистрирани одитори, с които има сключен договор за извършване на независим финансов одит, могат да бъдат освобождавани само при наличие на подходящи основания. Различие в мненията относно счетоводното третиране или одитните процедури не е подходящо основание за освобождаване.

Документирането на независимия финансов одит и процедурите по изпълнението му се извършват в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Международните одиторски стандарти.

Ръководството на предприятието предоставя на регистрираните одитори изготвения от него финансов отчет, готов за издаване на одиторски доклад. Представянето на финансовия отчет се извършва заедно с доклада за дейността и всяка друга информация, която органите на управлението предоставят към одитирания отчет, както и подписано утвърдително или представително писмо от ръководството съгласно Международните одиторски стандарти.

Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад.

Одиторските доклади се изготвят в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло.

Изразеното мнение върху финансовия отчет се удостоверява от:

1. регистрирания одитор, ако издава одиторски доклад лично от свое име - с личния му подпис и печат;

2. регистрираното специализирано одиторско предприятие, ако издава одиторски доклад от свое име - с подписа на представляващия предприятието, с печата на специализираното одиторско предприятие и с личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита.

 Подписът и печатът се поставят върху одиторския доклад и върху счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите/отчета за доходите, отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал, за които е изразено независимото одиторско мнение.


 3. ПРИДОБИВАНЕ  НА  ПРАВОСПОСОБНОСТ  НА  РЕГИСТРИРАН  ОДИТОР


За дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер, не е лишено от право да упражнява одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството и не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

Тези изискването се прилагат и по отношение на членовете на управителните или контролните органи на специализираните одиторски предприятия.

За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което отговаря на следните изисквания за задължителна степен на завършено висше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешния, външния одит и финансовата инспекция, като орган на Националната агенция за приходите, като инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и/или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите:

1. счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години стаж;

2. счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години стаж;

                3. друго висше икономическо образование и 7 години стаж;

4. друго висше образование и 10 години стаж.

Преди да придобие право да се яви на изпитите за придобиване на правоспособност, кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител трябва да е положил изпити в следните области:

1. основи на счетоводството (теория на счетоводството);

2. финансово счетоводство (счетоводство на предприятието);

3. управленско счетоводство;

4. анализ на финансовите отчети;

5. финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международните одиторски стандарти;

6. търговско право;

7. трудово и осигурително право;

8. финанси на предприятието;

9. математика и статистика;

10. микроикономика;

11. информационни системи и технологии;

12. управление на риска и вътрешен контрол.

Когато кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител не е положил изпит в някоя от посочените области, то държи този изпит в Института на дипломираните експерт-счетоводители по ред и начин, утвърдени от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на писмени изпити пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по:

1. счетоводство, включително Международните стандарти за финансово отчитане;

2. търговско право;

3. независим финансов одит, включително Международните одиторски стандарти;

4. данъчно и осигурително право.

Преди полагането на изпита по независим финансов одит кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители трябва да имат най-малко две години професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор. Стажът се доказва пред Института на дипломираните експерт-счетоводители с удостоверение, издадено от съответния одитор или специализираното одиторско предприятие и с копие от трудова книжка или от други документи, удостоверяващи положения стаж.

Този стаж се включва в изискуемият стаж за кандидастване за придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител.

Лицата, успешно издържали изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, получават диплома за дипломиран експерт-счетоводител и се вписват в отделен регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Дипломираните експерт-счетоводители придобиват право да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след една година професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор и след вписването им в регистъра на регистрираните одитори. Тази клауза не се прилага, когато придобитият стаж в специализирано одиторско предприятие преди полагането на изпита по независим финансов одит е по-малко от три години.

Лице, придобило в държава - членка на Европейския съюз, или в държава от Европейското икономическо пространство правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, се вписва в регистъра на регистрираните одитори по този закон след успешното полагане на изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език пред  Института на дипломираните експерт-счетоводители.


 4. УПРАЖНЯВАНЕ  НА  ПРОФЕСИЯТА  НА  РЕГИСТРИРАН  ОДИТОР


Изключителните права за упражняване на професията на регистриран одитор се упражняват:

1. пряко или чрез предприятие на регистриран одитор;

2. чрез участие в специализирано одиторско предприятие.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя и поддържа регистър на регистрираните одитори. Информацията от регистъра се съхранява в електронна форма, на български език и е достъпна за обществото по електронен път чрез официалната електронна страница на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

За да упражнява право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, дипломираният експерт-счетоводител, придобил изискуемия стаж, подава заявление за членство в Института на дипломираните експерт-счетоводители и за вписване в регистъра на регистрираните одитори, придружено със свидетелство за съдимост и декларация, че отговаря на изискванията на този закон.

Вписването на одиторските предприятия в регистъра на регистрираните одитори се извършва въз основа на заявление, подписано от лицата, които представляват предприятието, придружено със свидетелство за съдимост на съдружниците - регистрирани одитори, и на лицата, които управляват или представляват предприятието, имената и адресите на останалите съдружници, декларация, подписана от управителите, че предприятието отговаря на условията на този закон.

Управителният съвет на Института се произнася по заявлението на кандидата с мотивирано решение в 14-дневен срок от датата на подаването му. Решението се съобщава писмено на кандидата и влиза в сила от датата на приемането му.

Регистрираните одитори и одиторски предприятия получават индивидуален номер след вписването им в регистъра на регистрираните одитори.

При извършване на независим финансов одит регистрираните одитори са независими от одитираното дружество и не участват във вземането на решения в одитираното дружество.

Регистрираните одитори не извършват независим финансов одит, ако е налице пряка или косвена финансова връзка, бизнес връзка, трудово правоотношение или друга връзка/правоотношение, включително предоставянето на допълнителни услуги, несвързани с одита, между регистрираните одитори или мрежата и одитираното дружество, от които обективна, разумна и информирана трета страна да би могла да направи заключение, че независимостта на регистрираните одитори е компрометирана.

Когато независимостта на регистрирания одитор е повлияна от заплахи, като проверка на собствената дейност, личен интерес, застъпничество, близки отношения или принуда, регистрираният одитор трябва да приложи предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи. В случай че приложените мерки не намаляват адекватно влиянието на заплахите и независимостта е компрометирана, регистрираният одитор не извършва независимия финансов одит.


 5. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  РЕГИСТРИРАНИТЕ  ОДИТОРИ


Регистрираните одитори имат изключителното право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията.

При изпълнение на одиторското си задължение регистрираните одитори имат право да изискват пълно съдействие и информация от ръководството на предприятието, както и да наблюдават провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието.

Регистрираният одитор е длъжен:

1. да спазва принципите: независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;

2. да изпълни поетото одиторско задължение, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват;

3. да информира ръководството на предприятието клиент за всички обстоятелства, които биха накърнили неговата независимост при изпълнение на одиторското задължение;

4. да защити по подходящ начин конфиденциалността и професионалната тайна на цялата информация и документите, до които има достъп при изпълнение на одиторския си ангажимент;

5. когато е заменен с друг регистриран одитор, да предостави на новия регистриран одитор достъп до цялата съотносима информация относно одитираното дружество;

6. да продължи да спазва изискването за конфиденциалност, когато е прекратил или приключил работа по дадено одиторско задължение.

7. да информира ръководството на предприятието клиент за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;

8. да предупреждава предприятието клиент в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;

9. да разяснява на предприятието клиент значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторското задължение;

10. да представи документи, доказващи изпълнението на одиторското задължение и изразеното мнение;

11. да спазва Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители;

Собствениците на одиторски предприятия, както и членовете на управителните или надзорните им органи не се намесват в извършването на независим финансов одит по начин, който застрашава независимостта и обективността на регистрирания одитор, който извършва независим финансов одит от името на одиторското предприятие.


6. ИМУЩЕСТВЕНА  ОТГОВОРНОСТ


Регистрираните одитори носят имуществена отговорност до трикратния размер на договореното им възнаграждение за одит за вредите, които са причинили на своите доверители, ако вредите са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия и бездействия. Ограничаването на отговорността не се прилага в случай на умишлено неправомерно поведение от страна на одитора.

Регистрираните одитори не носят отговорност за допуснати нарушения от страна на управителните органи и служителите на одитираните предприятия.

 Заверката на финансовите отчети не освобождава от отговорност ръководството на одитираното предприятие за законосъобразността и целесъобразността на действията им през одитирания период.


 7. ОДИТ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯ  С  ДЕЙНОСТ  ОТ  ОБЩЕСТВЕН  ИНТЕРЕС


Всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет.

Одитният комитет се избира от общото събрание или от едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес. Общото събрание или едноличният собственик на капитала определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.

За членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;

2. членове на управителни органи на юридическото лице;

3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

В предприятията, които са акционерни дружества, функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря на определени критерии посочени в закона.

Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одитор, който работи пряко чрез индивидуална практика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в продължение на 5 поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие. Те не могат да участват в одита на същото предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето си от ангажимента за одит.

Ключовият одитор, участващ в одита на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, не може да заема ръководна управленска позиция в одитираното предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит.Коментари

Свързани документи със ЗНФО

-->