Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Наем от физическо лицеФирма наема недвижим имот от физическо лице. Ако се издава годишна служебна бележка на физическото лице, на база на какви документи е редно да се начисли месечният разход за наем, който фирмата прави?Отговори

 • Здравейте,

  според ЗДДФЛ - при доходите от наем, ако платецът на дохода е предприятие(ЮЛ) или самоосигуряващо се лице, платецът е длъжен да удържи и внесе авансово дължимия ДОД. Това е така независимо от статута на наемодателя, т.е. дали той е самоосигуряващо се лице или не. Срокът на плащане на ДОД за доходите от наем е отново на тримесечна база. Документи, които би следвало да издавате на физическото лице наемодател са посочени в чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ.
  Или казано по друг начин: На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон Сметка за Изплатени Суми и Служебна Бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
  Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.

  Поздрави,
  С, Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->