Наредба за Отпускане и Изплащане на Паричните Обезщетения за Безработица
В сила от 01.01.2002 г.

Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г. 

Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г. 


     чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат:

               1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;

               2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

               3. акт за прекратяване на правоотношението;

               4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

               5. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

          (2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения за дълготрайна безработица, придобити при условията на чл. 54и КСО, се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, към което се прилагат:

               1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) документ от Агенцията по заетостта за редовно поддържана регистрация като безработно лице най-малко 12 последователни месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението;

               2. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

               3. документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

               4. удостоверение за недостигащ сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, издадено от териториалното поделение на НОИ.

          (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 3, към което се прилагат:

               1. документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;

               2. акт за прекратяване на правоотношението;

               3. удостоверение на командира (началника) на поделението, в което служи кадровият военнослужещ, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия);

               4. копие от удостоверение за сключен граждански брак.

          (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Заявленията по ал. 1, 2 и 3 се подават в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) лично от лицата по постоянен или настоящ адрес. Към заявленията се прилага и декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4, както и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

          (5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо с обратна разписка в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

          (6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато лицето не е намерено на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.

          (7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.


     чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) По първоначално постъпило заявление се съставя досие, съдържащо заявлението, документите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 1 и 4 или ал. 3, т. 1 - 4, всички последващи заявления и жалби на лицето и постановените актове по правото му на обезщетение за безработица.

          (2) Досието по ал. 1 се съхранява в териториалното поделение на НОИ, чрез което се изплаща обезщетението.


     чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричното обезщетение за безработица, придобито при условията на чл. 54а, ал. 1 КСО се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи по чл. 1 са подадени в 3-месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след този срок по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато заявлението е подадено след срока по ал. 1 по уважителни причини, удостоверени с официален документ, обезщетението се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването за определения в КСО период.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Изплащането на обезщетението за безработица се прекратява при условията на чл. 54д, ал. 1 КСО от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) За възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица в случаите по чл. 54д, ал. 5 КСО в 7-дневен срок от прекратяване на трудовата дейност лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5. Изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата, на която е отпаднало основанието за прекратяване, за оставащия към датата на прекратяването период.

          (5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) За възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица, прекратено при условията на чл. 54д, ал. 1, т. 2 КСО, в 7-дневен срок от датата на новата регистрация лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5. Изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период.


     чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)


     чл. 5. (1) Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.

          (2) Образците на разпорежданията по ал. 1 се утвърждават от управителя на НОИ.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Един екземпляр от разпореждането по ал. 1 се връчва срещу подпис на лицето или по пощата с обратна разписка. Отказът на лицето да получи разпореждането се удостоверява от двама свидетели - длъжностни лица.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Разпорежданията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на глава осма от КСО.


     чл. 6. (1) Длъжностното лице, издало разпореждането за отпускане, отказване, изменяне, спиране, възобновяване, прекратяване или възстановяване на паричното обезщетение за безработица, както и за възстановяване на неправилно изплатени суми, може да го поправя, изменя или отменя с ново разпореждане, когато:

               1. е допусната явна фактическа грешка;

               2. са представени нови документи;

               3. са допуснати технически грешки при изчисляване на обезщетението или грешки при електронната обработка на информацията;

               4. не са взети предвид представени документи, които имат значение за определяне на размера и периода за изплащане на обезщетението.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато по реда на ал. 1 се определи парично обезщетение за безработица в по-голям размер, разликата се изплаща от датата на първоначалното отпускане на обезщетението.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато по реда на ал. 1 се определи парично обезщетение за безработица в по-малък размер, по отношение на неоснователно получените суми се прилагат чл. 114 и 115 КСО.


     чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) В 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство, което води до спиране, възобновяване, прекратяване или изменяне на паричното обезщетение за безработица, лицето е длъжно да подаде в териториалното поделение на НОИ декларация по образец съгласно приложение № 5 и съответните доказателства към нея. При промяна на банковата сметка в 7-дневен срок лицето трябва да подаде нова декларация по образец съгласно приложение № 4 и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Лице, което не е декларирало в срока по ал. 1 за настъпили изменения, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане или размера му, и продължава да го получава, връща неправомерно получената сума с лихвата по чл. 113 КСО.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Длъжностното лице по чл. 54ж КСО издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица, което подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) В срока по ал. 3 лицето може да заяви, че желае да погаси дължимата сума заедно с лихвите върху нея на вноски за не повече от една година. Ръководителят на съответното териториално поделение на НОИ преценява финансовото състояние на лицето и издава решение по чл. 116, ал. 6, т. 1 КСО за разсрочено изплащане, в което определя размера на вноските и сроковете за изплащането им. При неизпълнение на решението дължимите суми се събират принудително.

          (5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дължимите суми по разпорежданията по ал. 3, както и други недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания могат да се прихващат от полагащо се обезщетение за безработица по реда на чл. 114, ал. 4 КСО. Размерът на месечната сума за прихващане не може да надвишава 1/6 от месечния размер на получаваното обезщетение.

          (6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При невъзможност сумите да бъдат събрани по реда на ал. 4 и 5 преписката се изпраща на публичния изпълнител за принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

          (7) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


     чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителният стаж се установява с трудова, служебна и/или осигурителна книжка, и/или с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ, издаден от осигурителя, и/или документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното осигуряване.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 02.08.2003 г.) При определяне на срока за изплащане на обезщетението за безработица се взема предвид времето:

               1. зачетено за трудов стаж по Кодекса на труда, служебен стаж по Закона за държавния служител, стаж по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за съдебната власт до 31 декември 2001 г. включително;

               2. през което лицата по чл. 4, ал. 1 КСО са осигурени за безработица след 1 януари 2002 г.;

               3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното осигуряване.

          (3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в друга държава, но не притежава необходимите документи, съответното териториално поделение на НОИ уведомява службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори, да бъде извършена необходимата проверка и удостоверяване на този стаж по установения с международния договор ред. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща на съответното териториално поделение на НОИ.


     чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При определяне на среднодневния осигурителен доход, от който се изчислява дневното парично обезщетение за безработица, се вземат предвид доходите за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, върху които са внесени или са дължими, а за морските лица - внесени, осигурителни вноски във фонд "Безработица".

          (2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

          (3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно доходите по чл. 54б, ал. 7 КСО.

          (4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Среднодневният осигурителен доход за 9-месечния период, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът от доходите по ал. 1 и 3 се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.


     чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

          (2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

          (3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпадане на основанията за получаване на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 6 КСО изплащането на обезщетението в пълен размер се възстановява за оставащия период на изплащане, намален с периода, през който е получавано обезщетението по чл. 54б, ал. 6 КСО.


     чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения за безработица се изплащат от НОИ на правоимащите лица по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларацията по чл. 1, ал. 4.


     чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) (1) Националният осигурителен институт превежда на всяка банка на 15-о число на месеца общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.

          (2) За разпределението на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.

          (3) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда паричното обезщетение за безработица, банката възстановява сумата на НОИ в тридневен срок от получаването й.

          (4) Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения за безработица.


     чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


     чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


     чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) (1) За изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от починал безработен всеки от наследниците подава до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес заявление по образец съгласно приложение № 6, към което се прилага удостоверение за законните наследници, декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4 и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се подават от законния им представител.

          (2) Обезщетението се разделя между наследниците по определения от Закона за наследството ред. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от обезщетението се изплаща на законния им представител.

     чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

     чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     § 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) По смисъла на наредбата "уважителни причини" са: задържане от органите на властта; явяване в съд или в друг държавен орган; отбиване на наборна военна или мирновременна алтернативна служба; участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на НОИ е уведомено своевременно.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     § 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) До 31 декември 2003 г. включително териториалните поделения на Агенцията по заетостта изпълняват функциите по определяне, отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на териториалните поделения на НОИ по реда на глава четвърта "а" от КСО и при условията на наредбата, като:

               1. приемат заявленията за отпускане на парично обезщетение за безработица заедно с документите по чл. 1, ал. 1;

               2. съхраняват досиетата по чл. 2, ал. 1 на безработните лица, на които изплащат парични обезщетения за безработица;

               3. изплащат паричните обезщетения за безработица чрез пощенските станции в страната по постоянния адрес на безработното лице;

               4. приемат заявленията по чл. 15;

               5. дават нареждане на пощенската станция да не изплаща паричното обезщетение за безработица съгласно чл. 13, т. 2.

          (2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват паричните обезщетения за безработица с решение по утвърден образец, което подлежи на обжалване в съда по реда на Закона за административното производство. Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта издават решения за възстановяване на неоснователно изплатените парични обезщетения за безработица при условията и по реда на чл. 7, ал. 3 и 4.

          (3) Лицата, които имат право на парично обезщетение за безработица:

               1. потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 ежемесечно до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение, пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта;

               2. декларират в 7-дневен срок пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта всяко обстоятелство, което води до спиране, прекратяване или изменяне на паричното обезщетение за безработица, както и при промяна на постоянния адрес.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Лицата, които получават парично обезщетение за безработица и постоянният им адрес е в населено място, в което няма структури на Агенцията по заетостта, могат да потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 пред кмета или пред упълномощено от него длъжностно лице ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение. Кметовете или упълномощените от тях длъжностни лица предават получените декларации в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта в срока по чл. 4, ал. 1.

     § 3. На лицата, които са придобили право на обезщетение за безработица и са се регистрирали като безработни в бюрата по труда до 31 декември 2001 г. включително, се определя парично обезщетение за безработица в размерите, предвидени в отменената глава четвърта, раздел III от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.

     § 4. Отношенията между НОИ, Агенцията по заетостта и "Български пощи" - ЕАД, във връзка с изплащането на паричните обезщетения за безработица се уреждат със споразумение между тях.

     § 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Наредбата се приема на основание чл. 54а, ал. 5 КСО и влиза в сила от 1 януари 2002 г.

     § 6. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на НОИ.


Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

          (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2004 Г.)

     § 7. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" и "КЗОО" се заменят съответно с "Кодекса за социално осигуряване" и "КСО".


Заключителни разпоредби 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

          (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2004 Г.)

     § 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от 2 август 2003 г., и на § 6, който влиза в сила от 1 април 2004 г.


Заключителни разпоредби 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

          (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

     § 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г. с изключение на § 1, т. 4.


Преходни и заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

          (ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

     § 14. Определянето на размера и изплащането на паричните обезщетения за безработица на лицата, чиито правоотношения са прекратени преди 1 януари 2009 г., се извършва по досегашния ред.

     § 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.


Заключителни разпоредби 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

          (ОБН. - ДВ, БР. 2 от 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

     § 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

          (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Вх. № ....................../20........г.

     ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ....................З А Я В Л Е Н И Е

за

отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО


От ......................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................

постоянен/настоящ адрес ...............................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,


Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.

Правоотношението ми  ...................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

..................................................................... е прекратено считано от ...........................................................................................

(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ................................................................ в областта на ................................................................................................................................................................................................ науки.


ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

2. Нямам отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

3. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от .................................................. до .............................................................

(дд/мм/гггг)                                                                    (дд/мм/гггг)

4. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование за периода от ........................................................................................... до ...........................................................................................................

(дд/мм/гггг)                                                                                                                                                                      (дд/мм/гггг)

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.


ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат документи по настоящ адрес.

3. Документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен.

4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № .............................................................

5. Документ/и, удостоверяващ/и общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.

6. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.

7. Други ............................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.


ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица - приложение № 5 към чл. 7 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ......................................

Подпис: ...............................

Гр. (с.) ..................................


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 

          (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Вх. № ....................../20........г.

     ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ....................


З А Я В Л Е Н И Е

за

отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица

на основание чл. 54и от КСО


От .....................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................................................................................

постоянен/настоящ адрес ..............................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ...............................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,


Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за дълготрайна безработица по постоянен/настоящ адрес.

Имам завършена образователна степен ........................................................................................................................................

в областта на ........................................................................................................................................................................ науки.


ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 КСО.

2. Нямам отпусната пенсия.


ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат документи по настоящ адрес.

3. Документ за редовно поддържана регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта най-малко 12 последователни месеца, предхождащи месеца на подаване на настоящото заявление.

4. Удостоверение, издадено от териториалното поделение на НОИ, за недостигащ сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 КСО.

5. Документ/и, удостоверяващ/и общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна

(в случаите, в които не се представя удостоверението по т. 4), както следва:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Декларация за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.

7. Други ..........................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязват декларираните обстоятелства и приложените документи.


ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица - приложение № 5 към чл. 7 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ......................................

Подпис: ...............................

Гр. (с.) ..................................


Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3

          (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Вх. № ....................../20........г.

     ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

        ГР. ....................


З А Я В Л Е Н И Е

за

отпускане на парично обезщетение за безработица

на основание чл. 230 и/или 231 ЗОВСРБ


От ......................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................

постоянен/настоящ адрес ...............................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,


Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.

Правоотношението ми с .................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

......................…………............................. е прекратено считано от .............................................................................................

(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ........................................................................................................................................

в областта на ........................................................................................................................................................................ науки.


ДЕКЛАРИРАМ, че не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 КСО.

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.


ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат документи по настоящ адрес.

3. Документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен.

4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № ..............................................................

5. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.

6. Удостоверение от командира (началника) на поделението, в което служи кадровият военнослужещ, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).

7. Копие от удостоверението за сключен граждански брак.

8. Други ............................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.


ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица - приложение № 5 към чл. 7 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ......................................

Подпис: ...............................

Гр. (с.) ..................................


Приложение № 4 към чл. 1, ал. 4

          (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


ГР. ....................


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

банковата сметка за изплащане на парично

обезщетение за безработица/дълготрайна безработица


От ......................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, че личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица е:

банка .............................................................................................., гр. ...........................................................................................

IBAN....................................................................................................................., BIC ...................................................................

за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.


ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка трябва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.

2. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ......................................

Декларатор: .........................


(подпис)

Гр. (с.) ..................................


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1

          (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Вх. № ....................../20........г.


    ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ....................


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица


От ......................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................

постоянен/настоящ адрес ...............................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ...............................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..........................................................................................................


Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица (ненужното се зачертава) ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:

1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, считано от ......................................................................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

2. Правоотношението ми с .............................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

............................................................................................................................. е прекратено считано от ...................................

(дд/мм/гггг)

3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта е прекратена/нова считано от ............................................

(дд/мм/гггг)

4. Отпусната ми е пенсия за ............................................................................................ считано от ...........................................

(посочва се видът на пенсията)                                                                                                    (дд/мм/гггг)

5. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от ...................................................................... до .................................................

(дд/мм/гггг)                                                                                                            (дд/мм/гггг)

6. Договорът за кадрова военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано от ....................................................

(дд/мм/гггг)

7. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/а от международна операция или мисия на .............................................................

(дд/мм/гггг)

8. Други:............................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва настъпилото обстоятелство и се попълват съответните данни.


ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:

1. ........................................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................................................


ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.


Дата ...............................

Декларатор: ................... 

(подпис)

Гр. (с.) ...........................


Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1

          (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)


Вх. № ....................../20........г.

    ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ....................


З А Я В Л Е Н И Е

за

изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, неполучено от починало лице


От ......................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................

постоянен/настоящ адрес ...............................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,


Моля в качеството ми на:

1. Наследник на ...............................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛНЧ ..................................................................................................., починал на ................................................................

(дд/мм/гггг)

2. Законен представител на малолетното/непълнолетното ми дете ...........................................................................................

............................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .................................., наследник на ................................

(име, презиме, фамилия на детето)

..................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ..........................., починал на ....................................

(име, презиме, фамилия на починалото лице)                                                                                                   (дд/мм/гггг)

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, отпуснато от ТП на НОИ - гр. .....................................................................................................


Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни.


ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал на удостоверение за наследници № ................................................... от ................................................................

(представя се поне от един от наследниците). (дд/мм/гггг)

3. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.

4. Други ..........................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ......................................

Подпис: ...............................

Гр. (с.) ..................................Свързани документи със ЗКПО

-->