Разпределяне на Дивидент Само на Един от Съдружници в ООД

Публикувано на: 26.01.2011

Разяснения Изх. № 2-14-48 от 18.08.2010 г. на НАП


Относно: Разпределение на Дивидент и Начисляване на Дължим Данък по ЗКПО/ЗДДФЛОтправили сте писмено запитване От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че в дружество с ограничена отговорност има трима съдружника с различно дялово участие.


През 2010 г. съдружниците са взели решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни години като дивидент на един от съдружниците. След вземане на решението в законовия срок е начислен и внесен данък върху дивидента в размер на 5 %. Дивидента е изплатен на части в зависимост от финансовата възможност на дружеството.


Въпросът, който отправяте е: Законосъобразно и правилно ли е начисляването и изплащането на дивидент само на един от съдружниците?


С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:

Съгласно разпоредбите на чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, общото събрание на дружеството има правомощия да взема решения за разпределянето на печалбата и за нейното изплащане.

Взетото решение за изплащане на дивидент на един от съдружниците е от значение за приложението на нормите на данъчните закони с оглед срока да внасяне на данъка и задължения за предоставяне на информация по чл. 73 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, както и за облагането с данък по чл. 38 от ЗДДФЛ.

Съгласно текста на цитираните норми с окончателен данък се облагат доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни физически лица от източник в България, като данъка се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.

Следва да имате в предвид, че предприятията платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година /чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ/.

Справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година на Териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца на дохода /чл. 73, ал. 4 от ЗДДФЛ/.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->