Срокове за Удържане и Деклариране на Данък при Източника

Публикувано на: 26.01.2011

Разяснение Изх. № 1-86 от 16.06.2010 г. на НАП


Относно: Прилагане на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО и чл. 21, ал. 2 от ЗДДСПо повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" ……….. - с вх. № ………… 2010 г. ви уведомяваме :

В запитването няма описана фактическа обстановка, а са поставени следните въпроси:


А/ По ЗКПО

1. за доходи по чл. 12, ал. 5 от ЗКПО, начислени от местни юридически лица извън ЕС, в кой момент се дължи данък при източника – в момента на начисляването или в момента на плащането?

2. При положение, че договор за франчайзинг е сключен между фирми от група задължително ли е да има първоначална такса по договора?


Б/ По ЗДДС

1. За целите на ЗДДС когато франчайзодателят е лице установено извън Общността ДДС ставката нула ли е ?


Поради това, че към запитването не са представени никакви документи, нито е описана конкретна фактическа обстановка, а са зададени само въпроси, изразяваме следното принципно становище:


А/. По прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗКПО доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен.

Определянето на данъчната основа за облагане с данък при източника е регламентирано в чл. 199, ал. 1 от ЗКПО и това е брутният размер на дохода. Данъчната ставка е 10 % и е установена в чл. 200, ал. 2 от закона. Съгласно чл. 195, ал. 5 от ЗКПО авансовите плащания не подлежат на облагане с данък при източника.

На основание чл. 201, ал. 1 от ЗКПО българското юридическо лице платец на дохода, при удържането и внасянето на данъка при източника следва да подаде декларация по образец. Срокът за подаване е до края на месеца, следващ тримесечието, през който е внесен данъка. При неподаване на декларация, неподаването и в срок или при посочване на неверни данни и обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 261 от административно наказателните разпоредби на ЗКПО.

Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 195, са длъжни да внесат дължимите данъци в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода – в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Р. България има влязла в сила СИДДО, респективно в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода – за всички останали случаи /чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗКПО/.

Видно от цитираните законови норми, удържането и внасянето на данъка при източника е обвързано главно с начисляването на дохода, а не с изплащането му.

На основание чл. 201, ал. 4 от ЗКПО за внесения данък при източника на чуждестранното юридическо лице се издава удостоверение по образец при поискване от негова страна.

Поради неизяснената фактическа обстановка и не представени документи, не можем да изразим становище по втория въпрос.

Б/ По Закона за данък върху добавената стойност

На основание чл. 21, ал. 2. от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС вие сте данъчно задължено лице, следователно доставката на услугата представляваща франчайз е с място на изпълнение на територията на страната, при условие, че доставчикът ви, е данъчно задължено лице установено извън територията на Общността.

Доставките на услуги с предмет франчайз не са сред изрично упоменатите като освободени доставки в глава четвърта от ЗДДС. Съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, получателят е данъчно задължено лице и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката на услугите. Ставката на данъка е 20 на сто за облагаемите доставки - чл. 66, ал. 1 от ЗДДС.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->