Evdokiya Becheva Evdokiya Becheva Потребител

Наемане на осъждано лицеЗдравейте,
Дискриминация ли е отказ на работодателя да наеме на работа лице, което е осъждано и в този ред дискриминация ли е в молбата за кандидатсване да има изискване кандидатът да даде информация относно това дали лицето е осъждано?Отговори

  • Налице са редица общи изисквания, които са регламентирани от законодателството, във връзка с определени длъжности като: образователен ценз, професионалната квалификация, служебен ценз, трудов стаж, чисто съдебно минало и други. Изискването за липса на съдимост, съгласно нормативните текстове, се прилага основно за длъжности, свързани с действия и разполагане със стоково-материални ценности или такива с упражняване на държавна власт.
    При дефиниране обявата за работа не следва да задавате дискриминационни параметри.
    Съгласно НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - чл. 1, т. 5 е необходимо свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало.
    Налични са редица нормативни актове /например ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ и други/, в които има заложени изисквания за чисто съдебно минало, които касаят конкретни длъжности, но няма общ нормативен текст, които да разрешава/позволява изискването на определени документи, само въз основа волята на работодателя, без това да е нормативно изискуемо.
    Съгласно Чл. 2. от цитираното по-горе наредба, работодателят може да изисква представянето и на други документи извън конкретно посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->