Денчо Денчев Денчо Денчев учител

Пенсиониране на учителПредстои ми пенсиониране и имам 18г. педагогически стаж, в различни учебни заведения. Интересува ме, имам ли право на 8 заплати при пенсиониране, като се има предвид, че 1г. от стажа си съм бил на трудовата борса, поради съкращение в щата? Последните 6 години съм бил на едно работно място като учител.Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл.222, ал.3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работника или служителя е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя си в размер на брутното си трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж – на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение се изплаща веднъж в живота и има характер на благодарствено плащане към работника или служителя за неговата работа и лоялност към работодателя.

  Кодекса на труда установява минималните размери на въпросното обезщетение, които могат да бъдат увеличени както с индивидуалното така и с колективното трудово договаряне. Така в чл.28, ал.3, т.2 от сключения на 26.06.2014 г. КТД (Колективен трудов договор) за системата на народната просвета е предвидено, че размерът на обезщетението по чл.222, ал.3 от КТ за работници и служители работили повече от 10 години при същия работодател ще е в размер на 8 брутни трудови възнаграждения. Като разпоредбата се прилага за лицата, спрямо които действа КТД – членове на синдикалните организации, страна по договора, и индивидуално присъединилите се към него по реда на чл. 57, ал.2 от КТ.

  От данните посочени в запитването Ви, не става ясно дали последните 10 години от стажа Ви е положен при един и същ работодател. "Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение. Още повече – не е изяснен и статута Ви, като страна по КТД – затова и не можем да дадем окончателен отговор на въпроса Ви.

  Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест (осем) брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->