Облагане на Социалните Разходи за Ваучери за Храна

Публикувано на: 26.01.2011

Разяснение Изх. № 3-2032 от 09.07.2010 г. на НАП


Относно: Приложението на чл. 209, ал. 1 ЗКПО за Освобождаване от Облагане на Социалните Разходи за Ваучери за Храна Постъпило е писмено запитване относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Според изложеното в писмото дружество прилага разпоредбите на чл. 209 ЗКПО за освобождаване от облагане на социалните разходи до 60 лв. месечно. Затруднява се да определи легитимността на обслужващия оператор.

Във връзка с това се поставя въпросът, какво е необходимо да се изиска от оператора при започване на съвместната работа и ако впоследствие има спорове, дружеството отговорно ли е като потребител.


При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗКПО (ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г.,) изразяваме следното становище:


Съгласно чл. 204, т. 2, б. "б" ЗКПО разходите за ваучери за храна са обект на облагане с данък върху разходите. Данъчно задължени лица за данъка по

чл. 204, т. 2 ЗКПО са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.

За да се приложи благоприятният режим на чл. 209 ЗКПО, на първо място разходите за ваучери за храна трябва да попадат в обхвата на дефиницията за "социални разходи, предоставени в натура", дадена с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО.

Едва на следващо място разпоредбата на чл. 209, ал. 1 от закона предвижда освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна при наличието на определени кумулативни условия, посочени в т. 1 до т. 5.

Съгласно чл. 209, ал. 1, т. 3 ЗКПО ваучерите следва да са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс. На основание чл. 209, ал. 3 от същия закон, разрешението на оператора се издава от министъра на финансите.

Съгласно § 1, т. 35 от ДР на ЗКПО "оператор" по смисъла на чл. 209 е лице, получило разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с наредба на министъра на финансите. В случая това е Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите (обн. ДВ, бр. 66 от 2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 1 от 2009 г.).

На основание чл. 9, ал. 4 от наредбата министърът на финансите със заповед издава разрешение за извършване на дейност като оператор. Съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 от същия нормативен акт, той е и органът, който може да отнеме разрешението, заповедта за което се публикува на интернет-страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика.*

Отнемането на разрешението се извършва при наличие на основанията, посочени в чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г.

Следователно за изясняване легитимността на оператора може да се изиска копие от издаденото разрешение и да се провери на интернет-страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика дали същото не е отнето.

Следва да се има предвид, че прилагането на разпоредбите чл. 209 ЗКПО от страна на задължените лица подлежи на последващ контрол, като окончателното определяне на задълженията се извършва с образуването на ревизионно производство по чл. 108, ал. 1 ДОПК, което завършва с издаването на ревизионен акт по чл. 118 ДОПК.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->