Данък при Източника Относно Експлоатация на МПС

Публикувано на: 26.01.2011

Разяснение изх. № 2-1334 от 23.07.2010 г. на НАП


Относно: Обхвата на чл. 204 и чл. 215 от ЗКПО Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция "ОУИ" гр. … с вх. № …………… 23.07.2010 г., сте поставили въпроси относно обхвата на чл. 204 и чл. 215 от ЗКПО.


Подлежат ли на облагане с данък при източника по реда на чл. 204 от ЗКПО следните видове разходи:

      - разходи за амортизационни отчисления;

      - разходи за заплати и осигуровки на шофьорите;

      - разходи за автомобилни гуми;

      - разходи за данъци, такси, застраховки, активно индикиране на GPS-системи и др.подобни;

      - разходи за винетки;

      - разходи за лихви по лизингови договори за леките автомобили;

      - разходи за годишен технически преглед.


Съобразно действащата нормативна уредба изразявам следното принципно становище по поставения въпрос:

Действащият от 01.01.2007 г. Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ не съдържа специални правила по отношение на разходите за поддръжка и експлоатация на превозни средства, когато се използват за осъществяване на стопанската дейност на данъчно задълженото лице, с изключение на управленската дейност, т.е. следва да се прилага общия режим на закона по отношение на отчетените счетоводни разходи при определяне на корпоративния данък.

Съгласно чл. 204, т. 3 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

На основание чл. 206 от ЗКПО разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма. Данъкът върху разходите е окончателен.

Величината на данъчната основа за начисляване на данък върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозните средства се определя по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗКПО. Тя представлява разликата между начислените за съответния месец разходи, намалена с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани със превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.

В случаите, в които с превозното средство се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, следва да намери приложение разпоредбата на чл. 215, ал. 2 от закона.

Легална дефиниция на понятието "разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства" е дадена в ДР § 1, т. 39 на ЗКПО. Това са счетоводните разходи за:

      а) горива, гориво-смазочни материали и други консумативи;

      б) резервни части;

      в) труд за ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги;

      г) технически прегледи и паркинг;

      д) козметика и аксесоари.

Съгласно чл. 11 от ЗКПО, разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон не е предвидено друго.

Разходите за лихви по лизингови договори не са сред цитираните счетоводни разходи в § 1, т. 39 от ДР на ЗКПО. Същите подлежат на регулиране съгласно правилата, уредени в чл. 43 от ЗКПО – Регулиране на слабата капитализация.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->