Задай въпрос тук

Режим на ВОП на Стоки, Които не се Транспортират до БГ

Публикувано на: 26.01.2011

Разяснение Изх. № 1158 от 14.07.2010 г. на НАП


Относно: Режим на Вътреобщностно Придобиване на СтокиВъв връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. … с вх. № г., изразявам принципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.


В запитването сте посочили, че регистрирано по ЗДДС лице купува стока от фирма, установена на територията на ЕС. Купувачът придобива собственост върху стоката на пристанище в ЕС, където осъществява и продажба на същата стока на друга българска фирма. Стоката не се транспортира до България. Втората българска фирма я транспортира до страна членка на ЕС или до трета страна.


С оглед изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:

      1. За първата българска фирма покупката на стока представлява ли ВОП?

      2. Продажбата на стока от първата на втората българска фирма подлежи ли облагане по ЗДДС или формира оборот за регистрация по ДДС в съответната европейска страна, в която се прехвърля собствеността на стоката?

      3. Когато втората българска фирма продава стоката на лице, установено в страна членка на ЕС налице ли е ВОД, респ. износ, когато продава стоката на лице установено в трета страна?

      4. Първата българска фирма трябва ли да притежава документ, че стоката е получена от крайния получател?


Според чл. 20 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, "вътреобщностно придобиване на стоки" означава придобиването на право на разпореждане като собственик на движима материална вещ, изпратена или превозена до лицето, придобиващо стоките от или от името на продавача, или от лицето придобиващо стоките в държава членка, различна от тази, в която е започнало изпращането или превоза на стоките.

За България режимът на вътреобщностно придобиване /ВОП/ е въведен със ЗДДС /обн. ДВ бр. 63 от 04.08.2006 г./ и е в сила от 01.01.2007 г.. Този режим замества действащия до 31.12.2006 г. режим внос, в случаите при които транспортирането на стоките, предмет на доставка се осъществява между държави членки на ЕО и доставката е между лица, регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки. По този начин за всяка вътреобщностна доставка, отчетена в държавата членка, където е регистриран доставчикът, се отчита вътреобщностно придобиване в държавата членка, в която е регистриран получателят.

Условията за прилагане на режим ВОП, който е регламентиран с чл. 13, ал. 1 от ЗДДС са следните:

                      -доставчикът да е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие;

                      - предмет на вътреобщностното придобиване да е стока;

                      - придобиването да е възмездно;

                      - стоките да са транспортирани до територията на страната от територията на друга държава членка;

                      - придобиващия да е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице.

Облагането на вътреобщностното придобиване е в зависимост от мястото на неговото изпълнение. Според чл. 62, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната респ. подлежи на облагане в страната, когато стоките пристигат или превозът им завършва на територията на страната.

Когато стоките са транспортирани от или за сметка на доставчика или клиента до територията на друга държава членка, по силата на чл. 62, ал. 2 от закона вътреобщностното придобиване ще бъде с място на изпълнение на територията на страната, ако лицето, което придобива стоките е регистрирано по ЗДДС и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната. И в този случай облагането на стоките следва да се извърши в страната. Посочената алинея не се прилага, когато към датата на която данъкът за ВОП е станал изискуем в страната, лицето разполага с доказателства, че придобиването е облажено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им/чл. 62, ал. 3/.

Разпоредбите на чл. 62, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС, както и на чл. 41 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на ДДС регламентират хипотеза, при която едно данъчно задължено лице е регистрирано за целите на ДДС в повече от една държава членка. В тези случаи лицето само избира под кой идентификационен номер да осъществи придобиването на стоката. Напр., когато закупената от регистрирано за целите на ДДС лице в Германия стока се транспортира от Германия до Румъния и придобиващият е предоставил на доставчика си български идентификационен номер, ако лицето не докаже, че вътреобщностното придобиване е обложено в Румъния, където стоките са пристигнали, придобиването ще е с място на изпълнение територията на страната, респ. ще се облага в страната.

Предвид посоченото в запитването Ви обстоятелство, че стоката няма да се транспортира до територията на България, считаме че и в трите описани хипотези не е налице вътреобщностно придобиване на стока по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица.


За целите на облагането с ДДС от съществено значение е правилното определяне на мястото на изпълнение на доставката. С оглед разпоредбата на чл. 17 от ЗДДС, считаме че:

      1. При покупката на стока от регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка на ЕО, за първата българска фирма - регистриран по ЗДДС търговец "А" възниква доставка, която е с място на изпълнение територията на държавата членка на ЕО, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността, ако между страните по сделката не е договорен превоз /чл. 17, ал. 1 ЗДДС/;

      2. Мястото на изпълнение при доставката на стока от регистриран по ЗДДС търговец "А" на регистриран или нерегистриран по ЗДДС търговец "Б" /втората българска фирма/ следва да се определи по правилата, регламентирани в ал. 1 на чл. 17 от закона, когато стоката не се превозва или в ал. 2 от с.чл., при договорен между страните по сделката транспорт на стоката. На основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък, но следва да имате предвид, че стойността на тези доставки формира оборотът за регистрация за целите на ДДС на търговец "А" в държавата членка на ЕО, където е мястото на изпълнение на доставката;

      3. По аналогичен начин следва да се определи мястото на изпълнение на доставката на стока от търговец "Б" на лице, установено в трета страна или в друга държава членка. Режимът на облагане в тези случаи е в зависимост от законодателството в областта на ДДС на държавата, където ще се извърши доставката.

Относно правната регламентация на вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания на стоки, Изпълнителния директор на НАП е издал указания изх. № 24-00-27 от 24.01.2007 г. и изх. № 91-00-241 от 04.06.2009 г., които можете на намерите на интернет страницата на НАП.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->