Задай въпрос тук

Промени в Наредба Н-8

Публикувано на: 26.01.2011

Указание НОИ Главна Дирекция "Осигурителни Вноски и Краткосрочно Осигуряване" № 91-01-23/18.01.2011 г.


Относно: Промени в Наредба № Н-8 за Съдържанието, Сроковете, Начина и Реда за Подаване и Съхранение на Данни от Работодателите, Осигурителите за Осигурените при тях Лица, както и от Самоосигуряващите се Лица


Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са публикувани в ДВ бр. 6 от 18 януари 2011 г. Промените са в сила от 1 януари 2011 г. Във връзка с проверките на данните за осигурените лица, подавани с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, при отпускане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, отпускането на паричните обезщетения за безработица и заверяването на осигурителните книжки имайте предвид следното:


І. Промени в Наредба № Н-8.

      1. В сила от 1 януари 2011 г. е ограничен срокът, в който осигурителите и самоосигуряващите се лица могат да коригират или заличават подадените от тях данни без да е необходимо да имат разрешение за това от съответните компетентни органи. Създадена е възможност за служебно заличаване и коригиране на данни от страна на контролните органи на НОИ при наличието на определени обстоятелства. В тази връзка е направено изменение на чл. 3, ал. 5 от наредбата и са създадени нови алинеи 10 и 11 на същата разпоредба.

Съгласно новата редакция на изречение първо и второ от ал. 5 на чл. 3, “Декларации обр. № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.”

Предвид направените промени в сроковете за корекции и заличаване на данни осигурителите и самоосигуряващите се лица могат без разрешение да коригират и заличават подадените данни за осигуряването с декларации обр. № 1 и обр. № 5 за 2010 г. до 30 април на 2011 г. След тази дата коригирането и заличаването на данни за 2010 г. се извършва само след разрешение на органите по приходите на НАП и контролните органи на НОИ във връзка с възложените им функции. С тази разпоредба отпада възможността за корекция и заличаване на данни, подадени за времето преди 2010 г., без разрешение. От 1 януари 2011 г. това може да стане само след проверка и разрешение от органите на НОИ и НАП в зависимост от възложените им дейности.

В тази връзка следва да създадете необходимата организация за извършване на проверки по искане на осигурителите и самоосигуряващите се и даване на задължителни предписания за корекция на данни, подадени с декларация образец № 1 за времето преди 01. 01. 2010 г. Корекциите и заличаването на данните се правят на хартиен или електронен носител. В тези случаи не се подават коригиращи и заличаващи декларации по интернет с електронен подпис.

Когато при изплащане на парични обезщетения или заверяване на осигурителни книжки се установи, че за осигурените лица има неправилно подадени данни за периода до 31 декември 2009 г., а след 30 април 2011 г. подадени и за 2010 г., на осигурителите и самоосигуряващите се следва да се дават задължителни предписания за корекция или заличаване на данните.

На основание новосъздадената алинея 10 на чл. 3 от наредбата при неизпълнено в срок влязло в сила предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО за заличаване на данни, подадени с декларация обр. №1 за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, Националния осигурителен институт заличава същите данни служебно, като подава декларация обр. №1 на електронен носител по реда, определен в наредбата.

С тази разпоредба от 1 януари 2011 г. се създава възможност за служебно заличаване на данни в случаите, при които осигурителите не са изпълнили задължителни предписания на контролните органи на НОИ за заличаване на неправилно или неоснователно подадени данни с декларация обр. №1. Към служебно заличаване на данните, подадени от осигурителите, следва да се пристъпи във всички случаи, в които след направена проверка на осигурителя се установят нарушения на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване или други нормативни актове, уреждащи осигуряването на лицата – например, когато се установи, че лицето не е извършвало дейност, за която е подлежало на осигуряване, и е включено в осигуряването с цел получаване на парични обезщетения или пенсия или осигурителят не е извършвал дейност, за която е назначил лицето; когато се установи, че лицето няма регистриран трудов договор по реда на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда и др.

Съгласно новосъздадената алинея 11 на чл. 3 от наредбата “Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с декларация обр. № 1 от осигурители с прекратена дейност, след извършване на проверка от контролните органи на НОИ, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10 и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО”.

С тази разпоредба се създава още една възможност за служебно коригиране и заличаване на данни от Националния осигурителен институт в случаите, в които се установят несъответствия в данните, подадени от прекратени осигурители, и тези в предадените от тях разплащателни ведомости в съответното ТП на НОИ.

Процедура за заличаване на данни по чл. 3, ал. 10 и заличаване или корекция на данни по чл. 3, ал. 11 от наредбата ще получите допълнително.

      2. С допълнението направено в чл. 4, ал. 9, се уточнява, че еднократните декларации, подадени от самоосигуряващите се лица с попълнен код за вид осигурен “22” и “23”, се коригират, като в коригиращите декларации се вписва не само код за вид осигурен “12”, но и код за вид осигурен “13” в зависимост от статута на самоосигуряващият се.


II. Промени в указанията за попълване на декларация обр. №1 “Данни за осигуреното лице”.

      1. От 1 януари 2011 г. данните в точки: 8 “Пощенски код”; 9 “Област”, 10 “Населено място” и 11 “Адрес по местоживеене на лицето от декларацията” не се попълват от осигурителите и самоосигуряващите се лица. Попълването на тези данни се извършва служебно от НАП.

      2. За времето след 31 декември 2010 г. с код за вид осигурен “18” се подават данни за всички лица по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, и 6, чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от КСО, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи.

Преди тази дата с код за вид осигурен “18” се подават данни само за работниците и служителите, осигурителният стаж на които се зачита на основание чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО. За лицата по чл. 4, ал. 1 точки 2, 3 и 4 от КСО, на които осигурителният стаж се зачита на това основание, данните се подават, като в декларация образец № 1 се попълва кодът за вид осигурен, определен за всяко лице в зависимост от основанието за осигуряването му.

      3. Във връзка с допълнението на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КС са прецизирани текстовете на код 25 и код 72. Уточнява се, че с тези кодове се подават данни само за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта и за подкрепа на майчинството, за които в съответната програма не е предвидено осигуряване за безработица. След уточняването текстът на тези кодове е следният:

- вид осигурен 25 – за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;

- вид осигурен 72 - за лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица.

      4. Заличени са текстовете, които дават възможност на осигурителите да попълват дни в неработоспособност, започнала преди 1 януари 2007 г. и продължаваща без прекъсване след прекратяване на осигуряването, поради изчерпването на тези случаи. Посочените текстове са заличени в следните точки на декларацията:

- 16.2 “Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А”;

- 16.5 “Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т. 16.А”;

- 16.6 “Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А”.

- 17.2 “Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане”. Тази точка не се попълва от осигурителите, когато неработоспособността е възникнала след 01.01.2007 г.

      5. В съответствие с направените изменения в чл. 40 от КСО в точки 16А, 17, и 21 думите “чл. 40, ал. 4” са заменени с “чл. 40, ал. 5”.

      6. Продължено е действието на §22о, т. 1 от ПЗР на КСО. Съгласно новата редакция на тази разпоредба за периода до 31 декември 2011 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

По силата на това изменение и през 2011 г. работните дни, за които осигурителят изплаща възнаграждение на основание §22о, т. 1 от ПЗР на КСО, се попълват в т. 16А, а възнаграждението се включва в дохода, който се попълва в т. 21 от декларацията. Измененията във връзка с това са направени в §3в от ПЗР на Наредба № Н-8

      7. На основание чл. 14 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. не се дължат вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. В тази връзка е създаден §7 от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8, съгласно който за периода 1 януари – 31 декември 2011 г. не се попълват точка 12.4 “Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” и точка 30 “Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".Коментари

Свързани документи с КСО

-->