Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Как Следва да Прилагаме Новата НКПД

Публикувано на: 27.01.2011

НКПДСъс заповед №: РД-01-931 от 27.12.2010 г министъра на труда и социалната политика утвърди нова Национална Класификация на Професиите и Длъжностите (НКПД), която влиза в сила от 01.01.2011 г.

Законодателят е предвидил гратисен период, за работодателите и длъжностните лица, в който те трябва да отразят промените в документацията си съобразно изискванията на новата класификация. Гратисния период е до 30.06.2011 г.

Работодателите и длъжностните лица, следва да имат предвид, че според правилника за прилагане на НКПД-2011, класификацията може да бъде променяна и допълвана до 30.06.2011 г. с цел осигуряването на пряко прилагане на Международната класификация на професиите и длъжностите 2011 г. Всички изменения и допълнения влизат в сила след тяхното утвърждаване със заповед на министерството на труда и социалната политика.Указания на Министерство на труда и социалната политика относно прилагането на НКПД - 2011


В случаите, при които е налице промяна само в кода на длъжността, прилагащите организации не следва да подават уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда.

При настъпила в длъжностното наименование следва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор и да се подаде уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на НАП. Допълнителното споразумение може да се сключи до 30.06.2011 г.Определяне на минималния осигурителен доход за 2011 г ще става според Структурата на НКПД-2010


Съз заповед № РД 01-3 от 03.01.2011 год. на Министерството на труда и социалната политика се утвърждава  прилагането на структурата на НКПД-2010, утвърдена със заповед № РД 01-514 от 12.07.2010 год, при определянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейнсоти и квалификационни групи професии за 2011г

Тъй като структурата на НКПД-2010 послужи за изготвянето на структурата на НКПД-2011 и пълната НКПД-2011, която влезе в сила от 01.01.2011 год,на практика, работодателите ще трябва да определят минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, за осигурените при тях лица за 2011 година, според новата НКПД-2011.Документи, съпровождащи НКПД


Следните документи може да са ви от полза при работа с Национална Класификация на Професиите и Длъжностите (НКПД):

Aзбучник НКПД

Списък на длъжностите по НКПД

Обяснителни бележки по позициите в НКПД

Правилник за прилагане на НКПД

Методологични бележки за НКПД

Заповед РД01-3 (НКПД да се прилага при определяне на минималния осгурителен доход)

Заповед РД01-931 (Утвърждаване на НКПД)Коментари

Свързани документи с КСО

-->