Петър Станчев Петър Станчев Потребител

Подаване на УП 3"От 01.01.2013 г. в Кодекса за социално осигуряване се направиха редица промени. Една от тях е, че че се премахна съществуващото ограничение за еднократно преизчисляване в рамките на календарната година на пенсията за придобит след пенсионирането осигурителен стаж. След тази промяна пенсията вече може да се преизчислява повече от веднъж в рамките на една календарна година."

Какво означава "пенсията вече може да се преизчислява повече от веднъж в рамките на една календарна година"? За всеки ден, всяка седмица, всеки месец или на няколко месеца допълнителен трудов стаж?Отговори

 • Айде бе, ще ми отговорите ли някога. Очаквам отговора Ви на имейл peshostanchev@abv.bg
 • Възможностите за преизчисляване и увеличаване размера на пенсията, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), са следните:

  когато лицето подаде заявление за допълнителен осигурителен стаж, придобит след пенсионирането (чл. 21, ал. 1 НПОС);
  при представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 21, ал. 2 НПОС);
  когато лицето поиска изчисляване на пенсията си за осигурителен стаж и възраст от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1.01.1997 г., ако това е по-благоприятно за него, независимо кога е отпусната пенсията - преди или след 1.01.2000 г. и дали вече е упражнило това си право (чл. 21, ал. 3 НПОС).
  От януари 2016 г.:
  - лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг 3-годишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията;

  - лицата, които имат отпусната пенсия с разпореждане, влязло в сила до 31 декември 2015 г., могат да преизчислят пенсията си от осигурителния доход за друг 3-годишен период преди 1 януари 1997 г., ако подадат заявление в ТП на НОИ до 31 декември 2016 г.

  Преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление на пенсионера. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението. Положеният след пенсионирането и след 31 декември 2010 г. осигурителен стаж не се превръща по реда на чл. 104 КСО при определяне на новия размер на пенсията.

  При представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето.

  От 15 август 2015 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г. и с намален индивидуален коефициент, съгласно отменената ал. 3 на чл. 127 от КСО, могат да поискат преизчисляването й, ако в срок до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО. Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно – във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО, в тримесечен срок от датата на избора. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляване на пенсията се превеждат във фонд „Пенсии“.

  За този вид преизчисляване на пенсията са утвърдени от управителя на НОИ две нови заявления:

  Заявление за преизчисляване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност от ДОО (обр. УП–22)
  Заявление за избор от страна на лицата средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии“ на ДОО (обр. УП–22.1)
  Новите образци на заявления са публикувани на интернет страницата на НОИ в рубрика „За потребителя/“Формуляри/“Формуляри и образци за пенсии“.

  Заявлението на лицата за преизчисление на отпуснатата пенсия, заедно със заявлението за избора средствата им в индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени в фонд „Пенсии“ на ДОО, се подават до ТП на НОИ, което изплаща пенсията им. Заявленията се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

  Всеки гражданин може да получи подобна и допълбителна информация на място в НОИ.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->