димо димов димо димов Потребител

Обезпечение - изплащане след напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТЗаявлението за напускане на работа по чл.327, ал.1, т.2 от КТ ми е прието на 02.10.2015г. До колко време трябва да ми подготвят необходимите документи и да ми изплатят дължимото възнаграждение? Има ли срок?Отговори

 • При прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки. Работодателят няма право да я задържа след това. При неизпълнение на това задължение от страна на работодателя, за работника съществува правна възможност да се обърне за съдействие към съответната териториално компетентна Дирекция „Инспекция по труда”, на територията на която е седалището на предприятието-работодател.

  Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие. Неполучените от работниците или служителите трудови книжки се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години.
  Колкото до обезщетението, което във този случай е по чл. 221 -Размерът на обезщетението по чл. 221, ал. 1 от КТ зависи от времетраенето на трудовото правоотношение. Съгласно чл. 221, ал. 1 от КТ при безсрочно трудово правоотношение, то е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срока на предизвестието. А когато обезщетението се дължи при прекратяване на срочно трудово правоотношение то е в размер на действителните вреди. Действителните вреди в този случай се изчисляват върху брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което е останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовия договор.

  В тези случаи обезщетението се дължи за действителното време, което остава по договора към момента на прекратяването, ако лицето е останало без работа за този срок. Например, ако след едностранно прекратяване на срочното трудово правоотношение въпреки, че активно е търсил работа работникът или служителят е останал безработен 5, 6 или повече месеци, но до края на прекратения срочен трудов договор са оставали 3 месеца, той следва да получи обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ в размер на 3 брутни заплати.

  Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за плащането му, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

  Поздрави,
  С. Колев
 • Благодаря Ви ! Това означава ли ако се забавят с изплащането 1 м. и не съм си намерил друга работа ,трябва и него да ми дължат.А ако съм пенсионер?
 • Здравейте,
  ако в месеца, следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, не сте намерил работа, то тогава работодателят Ви дължи обезщетение в размер на брутната Ви заплата.
  Ако в месеца, следващ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, сте си намерили работа, но възнаграждението е в по-малък размер, то тогава работодателят Ви дължи само за първия месец разликата между двете заплати.
  Това в първия случай означава, че ако сте получавали заплата 1000лв. и през следващия месец не сте си намерили работа, работодателят е длъжен да Ви изплати обезщетение в размер на 1000лв., но ако сте си намерили работа, на която ще получавате месечно възнаграждение 800лв, например, работодателят ще има задължението през първия месец да Ви изплати обезщетение в размер на 200лв. (1000лв - 800лв.).
  Според мен обезщетението по чл. 221 не зависи от това, дали лицето е в трудоспособна възраст или е пенсионер и би следвало да се изплати такова обезщетение, но за по-голяма сигурност Ви съветвам да се свържете с адвокат, който е специалист в областта на трудово- правните въпроси.

  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->