Емилия Доганова Емилия Доганова Нова звезда пенсионер

Сключен Граждански договор за услуга с пенсионер с инвалидна пенсияЕднократна брутна сума по гражданския договор 500 лева. В месеца на изплащане на сумата пенсионер е декларирал:

1. Работи в друго дружество по трудов договор на 4 часа и се осигурява за пенсия върху 291 лева.
2. Че е пенсионер и не желае да бъде осигурен за ДОО и ДЗПО върху еднократно изплатената сума по сключения граждански договор.
3. Получените брутни доходи от началото на годината, включително дохода по гр. договор са под 7920 лева /предоставил е експертно решение/.

Кое е водещото при определяне на осигурителните вноски: че е пенсионер или, че е осигурен за месеца и на друго основание? Какви са дължимите вноски от възложителя и изпълнителя по гражданския договор към бюджета, НОИ и НЗОК? Какви декларации се подават пред НАП?Отговори

 • Здравейте,

  За водещо бихме могли да посочим обстоятелството, че лицето е осигурено на друго основание през месеца (под основание следва да се имат предвид основанията изброени в чл.4 от КСО). Тъй като хонорара му след намаляване с нормативно признатите разходи (25% за гражданските договори) е по-малък от минималната работна заплата за страната (в случая 500-25% < 380). И ако не беше осигурен на друго основание, то върху този доход нямаше да се дължат осигурителни вноски, без оглед на това дали получателя на дохода е пенсионер или не. И на второ място обстоятелството, че вече лицето е придобило качеството пенсионер му дава право само да избере дали да продължи да се осигурява във фонд „Пенсии” или не. Това става при попълването на сметката за изплатени суми, където в раздела допълнителни данни, физическото лице само посочва това обстоятелство.

  Осигурителните вноски върху гражданските договори включват само вноските във фонд „Пенсии” от фондовете на ДОО (Държавното Обществено Осигуряване). Като в зависимост от датата на раждане, и дали тя е преди 01.01.1960 г. или след 31.12.1959 г., вноските се разпределят между Възложител и Изпълнител съответно: на 9,9%/7,9% или общо 17,8% за родените преди 01.01.1960 г.; и на 7,1%/5,7% или общо 12,8% за родените след 31.12.1959 г. Като разликата от 5% за родените след 31.12.1959 г. се поема от втория стълб на общественото осигуряване ДЗПО (Допълнителното Задължително Пенсионно Осигуряване) и по-конкретно от фонда УПФ (Универсален Пенсионен Фонд) разпределени съответно 2,8%/2,2%. Здравното осигурителните вноски се определят от Закона за Здравното Осигуряване и са в размер на 8% разпределени в съотношение 4,8%/3,2%. Данъкът се определя по реда на Закона за Доходите на Физически Лица, като данък върху доходи от друга стопанска дейност в размер на 10% (плосък данък). Като специфичното тук е че данъчната основа се намаля с 25% нормативно признати разходи. Тоест данъкът се начислява върху 75% от брутния хонорар и ако допуснем, че в случая няма да се дължат осигурителни вноски и няма да се ползват данъчни облекчения, то на практика размера на дължимия данък ще 7,5% от договорения хонорар.

  В заключение следва да отбележим, че върху 500 левовия хонорар на въпросния пенсионер, споменат в началото, нежелаещ да се осигурява допълнително във фондовете на ДОО (ДЗПО) и с валидно решение на ТЕЛК (с 50% и над 50% намалена работоспособност) ще се удържат само здравно осигурителни вноски в размер на 30,00 лв., разпределени 18,00 лв./12,00 лв. Причината за това е, че в Закона за Здравното Осигуряване няма разпоредба подобна на тази в чл.4 ал.6 от КСО, която да дава право на избор на лицата, на които е отпусната пенсия да се осигуряват по свое желание.

  Поздрави,
  Николай Иванов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->