Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Издаване на фактура при неустойка за просрочен наемПривет!
Фирма отдава под наем недвижим имот на друга фирма и издава фактури за наем. В договора е записано, че след изтичането му, ако фирмата наемател не напусне в срок за всеки просрочен ден се дължи неустойка (договорът няма да бъде продължаван). Налага ли се издаване на фактура с ДДС в този случай за неустойката? Третира ли се като санкционна?Отговори

 • Здравейте,

  на основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставките е равна на възнаграждението, дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, без ДДС. Но всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставка. От посочената законова разпоредба излиза, че неустойките и други суми с обезщетителен характер, които биват изплащани на доставчика от получателя на доставката, не се включват в данъчната й основа и не подлежат на облагане с ДДС (дори и доставката да е облагаема). Аналогично следва да бъде третирането и на заплатени суми от доставчика на получателя под формата на неустойка (обезщетение) за неточно изпълнение на договора от негова страна. Получаването на неустойка от клиента по облагаемата сделка не трябва да води до занижение на данъчната основа на доставката, тъй като не е свързано с намаляване на полагащото се по нея възнаграждение Така че за неустойки, дължими за неизпълнение на задължения по договор, не се начислява ДДС. Тяхната стойност не трябва да влияе върху размера на данъчната основа на доставките. Изключение може да съществува само тогава, когато страните по сделката са договорили под формата на неустойка намаляване на възнаграждението, което се полага на доставчика за осъществената от него доставка. Защото примерно получателят е дължал и е заплатил по-високо възнаграждение от полагащото се на доставчика с оглед реално извършената от него работа по договора. В такива ситуации следва да се коригира (намали) цената по сделката, съответно ще бъде намален и размерът на начисления за нея ДДС (а надплатеното да бъде върнато на клиента). Вижда се обаче, че в действителност не става въпрос за неустойка, а за договорено занижаване размера на възнаграждението за доставчика.
  Колкото до трудия Ви въпрос, не става ясно какво искате да попитате. Неустойката е вид сакнция за действие или бездействие по даден договор.
  Ако говорим за данъчното й третиране като постоянна разлика, следва да се има предвид, че съгласно ЗКПО - единствено разходи за глоби и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихви за просрочие на публични задължения се третират като данъчна постоянна разлика, която води до увеличение на счетоводния финансов резултат – изхожда се от принципа, че лицето не може да черпи ползи (т.е. да намалява размера на облагаемата си печалбата и оттам размера на дължимия данък) от свое незаконосъобразно поведение (нарушаване на нормативни актове). В това ограничение не се включват обезщетения, неустойките и наказателни лихви, платени към частни юридически и физически лица (например лихва за забава при неплащане в срок на контрагент).

  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->