Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Балансова стойност на активи за одитКакво се включва в балонсовата стойност на активите за одит? ДМА, дълготрайни финансови активи,краткотрайниактиви,предоставени аванси,вземания, парични средства или нещо друго?Отговори

 • Здравейте,

  Сумата на активите на баланса, която се взема предвид при определяне на критериите за независим финансов одит е общата сума на активите – т.е. това е Сумата на Актива на Баланса и в нея е включена балансовата стойност на всички активи.

  Чл.38 ал. 1 от Закона за Счетоводството определя критериите за задължителен финансов одит .
  Направете справка в § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗС

  § 1. По смисъла на този закон:

  15. (нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 20.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност" са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:
  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;
  2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала за годината - 50 души.
  При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.

  Поздрави,

  Весела Сиракова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->