Данък върху Разходите за Застраховка Живот

Публикувано на: 04.02.2011

Разяснение Изх. № 23-30-4 от 16.03.2010 г. на НАП


Относно: Данък Върху Разходите по Част Четвърта от ЗКПОПредвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба относно данък върху разходите по част четвърта от ЗКПО, изразявам следното становище:


Съгласно чл. 204, т. 2, б. "а" от ЗКПО социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка " Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд.

В съответствие с разпоредбата на чл. 208 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, б. "а" в размер до 60 лв.месечно за всяко наето лице, когато данъчнозадължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.

Данъчната основа за данъка върху социалните разходи за вноски (премии) за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот" е превишението на разходите над 60 лв. (чл. 213, ал. 1). Когато данъчно задължените лица имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на начисляване на разходите, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целият размер на начислените разходи (чл. 213, ал. 2)

Според разпоредбата на § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от КТ или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Видно от гореизложеното, в случай, че социалните придобивки не са достъпни за всички работници и служители, както и за лицата, наети по договор за управление и контрол, (в конкретния случай разходите за вноски (премии) за застраховки "Живот") същите не са социални разходи по смисъла на разпоредбата на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО и като разходи несвързани с дейността съгласно чл. 26, т. 1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->