Веселин Христов Веселин Христов безработен

Дисциплинарно уволнение при неявяване на работаЕдиният от работниците ми заявява изненадващо, че иска да напуска. Договорът му е безсрочен, по чл.67, ал.1, т.1. Казах му да си пусне предизвестие, както е по договора - 30 дни. Той пусна предизвестие, но ми заяви, че няма да идва на работа. Явно е намерил някаква друга. Имам поръчка, по която той работеше и сега ще се забави. Просто прояви своеволие. Мога ли, след като 4-5 дни не се е явил на работа, да го уволня дисциплинарно и какво трябва да внимавам при оформянето на заповедта за уволнение? Мога ли да откажа ползването му на платен или на неплатен отпуск, след като има поръчка за изпълнение, която е поел? Вие какво ще ме посъветвате в такъв случай да направя?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно чл.190, ал.1, т.2 - дисциплинарно уволнение може да се налага за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни или системни нарушения на трудовата дисциплина. Вие, като работодател, трябва да знаете, че при налагане на дисциплинарни наказания имате определени задължения, посочени в чл.193 от КТ, като най- важното е, че работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.
  Съветвам Ви, преди да наложите дисциплинарно наказание, да поканите служителя да даде писмени обяснения, като най-добре е това да стане или чрез нотариална покана, или чрез покана по пощата с обратна разписка, в която да посочите удобен и за двете страни срок (например 7 дни), в който служителят да даде писмените си обяснения.
  Друга особеност при прекратяване на трдовото правоотношвние е основанието за прекратяване, което следва да бъде записано в заповедта за прекратяване на трудовия договор. В КТ е записано, че основание за налагане на дисциплинарно наказание е чл.190, но основание за прекратяване на трудовото правоотношение е чл.330, ал.2, т.6 от КТ. Последният (чл.330, ал.2, т.6) следва да бъде записан в заповедта за прекратяване на ТД.
  На последно място искам да обърна внимание, че определени групи работници са защитени от закона на основание чл.333, т.е. ако работникът попада в тази група слъжители и договорът му бъде прекратен на основание чл.330,ал.2,т.6 от КТ (дисциплинарно уволнение), то тогава Ви е необходимо предварително разрешение от Главна инспекция по труда и/или ТЕЛК (НЕЛК).

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->