Пламена Димитрова Пламена Димитрова Потребител

Признаване на приход от финансиране по мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства"Въз основа на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” през м.12.2015 г.е изградена плантация - 200 дка трайно насаждение Пауловния за производство на биомаса. Получено е финасирането от ДФ Земеделие.

Кога трябва да започне признаването на прихода от финасиране и какъв процент годишно трябва да е той, при положение, че пауловнията е трайно насаждение с живот 20-25 години и добивът на биомаса започва 2 години след засаждането и?Отговори

 • Здравейте,

  моля да поясните в какво се израсява финансовата помощ, тъй като съгласно МСС/НСС 20 има различно третиране. Финансирането е относно :
  - предоставяне на терен за засаждане на трайното насаждение или
  - предоставяне на средства за вече извършени разходи или
  - предоставяне на средства за разходи, които следва да бъдат реализирани.

  Моля, да посочите и кои стандарти прилага Вашето дружество - МСС или НСФОМСП.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Финансирането е за вече извършени разходи. Земеделският производител е регистриран по ДДС и прилага НСФОМСП.
  Пауловнията е трайно насаждение, но в случая не се отглежда като декоративно растение, а за добив на биомаса, който ще започне две години след засаждането и.
  Възможно ли е да се третира като "плододаващо" растение и амортизациите да започнат да се начисляват от момента в който започне добива на биомаса? От този момент да започне и признаването на приход от финансирането. Амортизационната норма да е 5%, предвид продължителноста на живот на пауловнията 20-25 години
 • Здравейте,

  ще се пробвам да онагледя написаното в НСС 20 чрез пример:
  Ако фирмата е получила дарение от 80 млн. евро като компенсация за разходите, които тя е направила за посаждане на дървета за период от 5 год. Фирмата Ви е направила разходите, както следва:
  1 година – 4 млн.
  2 година – 6 млн.
  3 година – 8 млн.
  4 година – 10 млн.
  5 година – 12 млн.
  Общите стойности на разходите по такъв начин ще достигнат 40 млн. евро, докато полученото дарение е 80 млн. евро
  Как трябва да третирате счетоводно дарението?
  Като се приложи принципът, заложен в стандарта за признаване на дарения, а именно дарението да се признава като доход „през периода, който съответства на периода, през който са направени разходите” с използване на „системен и рационален подход” (в този случа това е линейния метод на амортизация), цялото дарение трябва да се признае последния начин:
  1 година – 80 х (4/40) = 8 млн.
  2 година – 80 х (6/40) = 12 млн.
  3 година – 80 х (8/40) = 16 млн.
  4 година – 80 х (10/40) = 20 млн.
  5 година – 80 х (12/40) = 24 млн.  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Здравейте!
  Благодаря Ви за отговора и примера, но някакси ми се струва неприложим в случая.

  Договорът е сключен 2014 г
  Целия разход е направен в 2015 г.
  В договора е записано "Фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ за създаване на ----дка трайно насаждение от пауловния за поизводство на биомаса" и по нататък "Ползвателят се задължава да извърши инвестицията в срок до ....2015 г.".
  Според СС 20 дарението да се признава като доход „през периода, който съответства на периода, през който са направени разходите” означава, че трябва да призная целия приход от финасирането.
 • Освен това СС 20 "..... когато се даряват неамортизируеми дълготрайни активи, дарението (финансирането) се отразява като приход на определена от предприятието база, свързана с условията на дарението (например ако се дарява земя при условия за построяване на сграда върху нея, приходът от дарението се признава пропорционално на начислената амортизация на сградата), срокът, през който се признава приходът, не може да бъде по-дълъг от 20 години;
  И дали въобще пауловнията трябва да се третира като "неамортизируем" актив
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->