Коефициентът на икономическа активност в България се увеличава през 2022 г.

17 март 2023, 12:38 27

Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 191,2 хиляди

През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 191,2 хил. – или 73,6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1,6 процентни пункта, сочат данните на НСИ.

Общият брой на заетите лица e 3 150,5 хил., от които 1 678,4 хил. (или 53,3%) са мъже и 1 472,1 хил. (или 46,7%) са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 54,2% (60,3% за мъжете и 48,5% за жените).

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 053,3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70,4% (73,8% за мъжете и 66,8% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 2,3 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 75,7%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 79,5%, а при жените – 71,8%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 68,2% (73,3% за мъжете и 63,5% за жените).

Безработица

През 2022 г. безработните лица са 140,4 хил., от които 78,2 хил. (55,7%) са мъже и 62,2 хил. (44,3%) – жени. Коефициентът на безработица е 4,3% (4,5% за мъжете и 4,1% за жените), като в сравнение с 2021 г. намалява с 1 процентен пункт.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 7,9%.

Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 53,8%, а коефициентът на продължителна безработица е 2,3% – съответно 2,5% за мъжете и 2,1% за жените.

През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 147,1 хил., от които 498,5 хил. са мъже и 648,6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 26,4% – съответно 22,7% за мъжете и 30,3% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 51,7 хил., или 4,5% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 10,5%.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 – 34 навършени години е 33,8%.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години е 15,1%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент