МФ пласира нов вътрешен дълг за 200 млн. лева

20 септември 2022, 11:51 36

Преотворената емисия ДЦК е с падеж 27.07.2026 г. при 3,01% среднопретеглена стойност

На 19 септември 2022 г. Министерството на финансите ( МФ) преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27.07.2026 г., съобщават от ведомството.

На проведения аукцион бяха успешно пласирани ДЦК за 200 млн. лева съвкупна номинална стойност, при 3,01% среднопретеглена годишна доходност.

Общият размер на подадените поръчки достигна 301,05 млн. лева, съответстващи на коефициент на покритие от 1,51. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки.

По време на аукциона най-голямо количество ДЦК придобиха банките (61,2%), следвани от гаранционни фондове (16,0%), пенсионни фондове (10,0%), застрахователни дружества (6,0%), инвестиционни посредници (1,8%) и други (5,0%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент