Размерът на фискалния резерв към края на първото полугодие е 9,5 млрд. лева

19 септември 2022, 17:56 33

Бюджетното салдо по КФП за първата половина на 2022 г. е положително в размер на 1 176,0 млн. лева

Правителството прие Доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП) за първата половина на 2022 г. Размерът на фискалния резерв към края на първото полугодие е 9,5 млрд. лева, от които 9,1 млрд. лева са депозитите на фискалния резерв в БНБ и банки, а 0,4 млрд. лева – вземанията от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други, съобщиха от правителствената пресслужба.

Бюджетното салдо по КФП за първата половина на 2022 г. е положително в размер на 1 176,0 млн. лева (0,8% от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 837,6 млн. лева и по европейските средства в размер на 338,4 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към 30 юни 2022 г. са в размер на 28 247,9 млн. лева, което представлява 47,3% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2021 г. те нарастват с 3,5 млрд. лева (14,1%), което се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи (с 3,3 млрд. лева повече).

Общият размер на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, е 22 239,0 млн. лева, или 48,2% от годишните разчети. Приходите от преки данъци се равняват на 4 311,3 млн. лева (47,6% от предвидените в разчетите), като тези от ДДС са в размер на 7 548,2 млн. лева, от акцизи – 2 758,0 млн. лева, а от мита – 218,5 млн. лева.

Постъпленията от други данъци към юни 2022 г. са в размер на 914,1 млн. лева, т.е. 65,2% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 463,8 млн. лева, представляващи 48,3% от разчетите. Неданъчните приходи се равняват на 4 591,3 млн. лева (62,5% от годишните разчети).

Към юни 2022 г. разходите по КФП, в т.ч. вноската на Република България в бюджета на ЕС, възлизат на 27 071 млн. лева (41,1% от годишните разчети), при 24 645,0 млн. лева към юни 2020 г.

Частта от вноската на страната ни в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 812,8 млн. лева, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент