Регламент за Защита на Личните Данни – 2016/679

(Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно Защитата на Физическите Лица във връзка с Обработването на Лични Данни и относно Свободното Движение на такива Данни и за Отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ Регламент относно Защитата на Данните))

2988
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar