теми

Теми

Съдържанието в сайта е групирано по теми и всеки документ е адресиран към определен нормативен акт и конкретни членове.

всички теми

Данък Добавена Стойност

закони и актове 15

съдебна практика 277

казуси 816

статии 816

видеосеминари 42

други връзки 4 255

Корпоративни Данъци

закони и актове 19

съдебна практика 115

казуси 558

статии 558

видеосеминари 33

други връзки 2 280

Данъци на Физически Лица

закони и актове 1

съдебна практика 62

казуси 369

статии 369

видеосеминари 12

други връзки 821

Местни Данъци и Такси

закони и актове 1

съдебна практика 0

казуси 136

статии 136

видеосеминари 12

други връзки 359

Счетоводство и Одит

закони и актове 120

съдебна практика 1

казуси 65

статии 65

видеосеминари 40

други връзки 180

Трудово Право

закони и актове 78

съдебна практика 158

казуси 181

статии 181

видеосеминари 20

други връзки 1 003

Социално Осигуряване

закони и актове 78

съдебна практика 119

казуси 64

статии 64

видеосеминари 20

други връзки 512

Международно Данъчно Облагане

закони и актове 76

съдебна практика 7

казуси 23

статии 23

видеосеминари 13

други връзки 106

Последно качено

Какви са давностните срокове по задълженията?

Кога работодателят трябва да предостави удължен и кога – допълнителен платен годишен отпуск?

Как се извършва принудително изпълнение върху акции?

Как се освобождава служител при съкращаване на щата?

Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?

По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?

Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?

Кога се изплаща обезщетение за пенсиониране?

Болничният и отпускът взимат ли се предвид при изчисляване размера на обезщетението при пенсиониране?

При какви хипотези времето, в което служител не е работил, се признава за трудов стаж?