Калкулатори

калкулатори Калкулатори

Калкулатор Заплата

Изчислява заплати, осигуровки и данъци, дължими по трудови договори.

към Калкулатор Заплата

Граждански Договор

Изчислява хонорари, осигуровки и данъци, дължими по граждански договори.

към Граждански Договор

Самоосигуряващ се Съдружник

изчисляване на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица

към Самоосигуряващ се Съдружник

Свободни Професии

Изчислява осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица със свободни професии.

към Свободни Професии

Трудов Стаж

Изчислява трудовия стаж между две дати съобразно почивните и празничните дни.

към Трудов Стаж

Полагащ се Отпуск

Изчислява дните полагащ се отпуск между две дати, съобразявайки ползвания между тях отпуск.

към Полагащ се Отпуск

Неизползван Отпуск

Изчислява размера на обезщетението за неизползван отпуск при напускане.

към Неизползван Отпуск

Провизии за Отпуски

Изчислява провизията за неизползваните в предприятието отпуски за целите на отчетите.

към Провизии за Отпуски

Авансови Вноски по ЗКПО

Определя периодичността и размера на авансовите вноски за корпоративен данък.

към Авансови Вноски по ЗКПО

Слаба Капитализация

Изчислява размера на непризнатите и признатите за данъчни цели разходи за лихви.

към Слаба Капитализация

Ограничени Разходи по Заеми

Изчислява размера на непризнатите и признатите за данъчни цели разходи по заеми.

към Ограничени Разходи по Заеми

Трансформиране на Активи

Изчислява как наетите активи се представят като активи с право на ползване съгласно МСФО 16.

към Трансформиране на Активи
калкулатори теми

Теми

Съдържанието в платформата е предварително планирано, за да бъде минимално и достатъчно за вземане на бързо и професионално решение по почти всеки практически казус. За удобство, всички ресурси са групирани по теми.


За всеки един ресурс е експертно преценено към членовете на кой нормативен акт да бъде свързан. Членовете във всеки нормативен акт също са експертно свързани помежду си, когато това е логически и правно обосновано за тяхното точно разбиране и прилагане.


Към члена в нормативния акт, който е най-определящ за вашия казус, ще намерите свързани всички ресурси и други членове, които ще ви помогнат за бързото и професионално решаване на казуса.

кликни всички теми

Последно качено

Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Съединените Американски Щати за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите

Уволнение на служител поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

Спогодба между Република България и Чешката Република за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото

Обезщетение за безработица – право, размер, ред и срок за отпускане

Спогодба между Народна Република България и Република Франция за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода

Спогодба между Република България и Република Латвия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите

Спогодба между Република България и Арабска Република Египет за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци върху Доходите

Спогодба между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Печалбите от Прехвърляне на Имущество

Спогодба между Правителството на Народна Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Печалбите от Прехвърляне на Имущество (отменен)

Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото