Счетоводство и Данъци (76 образци)

 1. Командировка в Страната
 2. Командировка в Чужбина
 3. Платежно Нареждане
 4. Протокол за Последваща Оценка на Дълготрайни Активи
 5. Инвентаризационен Опис на Дълготрайни Активи
 6. Протокол за Дарение на Дълготрайни Активи
 7. Протокол за Лично Ползване на Дълготрайни Активи

Работна Заплата и Личен Състав (74 образци)

 1. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя
 2. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд
 3. Допълнително споразумение за промяна на длъжност
 4. Допълнително споразумение за промяна на длъжност и трудово възнаграждение
 5. Допълнително споразумение за промяна на работно време и трудово възнаграждение
 6. Допълнително споразумение за промяна на длъжност, работно време и трудово възнаграждение
 7. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя

Договори, Пълномощни, Решения (31 образци)

 1. Договор за Заем
 2. Търговско Пълномощно
 3. Договор за Бартер
 4. Договор за Наем на Недвижим Имот
 5. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети
 6. Оттегляне на Пълномощно
 7. Пълномощно за Разпореждане с Недвижим Имот