Последваща корекция на наемната вноска при договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване

Александър Бояджиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 4 октомври 2021 786 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за счетоводители, одитори и финансови директори, които, съгласно МСФО 16, са трансформирали нает актив в актив с право на ползване и на последващ етап възниква промяна в наемната вноска, като определят:

1. стойността на актива с право на ползване след корекцията на наемната вноска, за да го покажат в Актива на Баланса;

2. съответстващото задължение на това право на ползване след корекцията, за да го покажат в Пасива на Баланса;

3. размера на текущите разходи за лихви и амортизации, които могат да признават след направената корекция, свързани с отчитането на този актив.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора при последваща корекция на наемната вноска при договор за наем, който е признат за актив с право на ползване, като се изчисли новата стойност на правото на ползване, която следва да се признае при промяната на договора за наем, и се изчисли размерът на текущите разходи за амортизации и лихви, свързани с това право, които могат да се признават през оставащите месеци след промяната по договора.

Фактическа обстановка

На 01.01.2019 г. БЕТА ООД сключва договор за наем на магазин в гр. София за 3 години, с фиксиран за целия период месечен наем в размер на 2 000 лв. без ДДС. Същият договор за дългосрочен наем е признат в актив с право на ползване, като дружеството е приложило годишна норма (процент) за дисконтиране на паричните потоци в размер на 7%.

Поради промяна в пазарните условия, с анекс от 01.04.2020 г., наемни вноски за същото помещение са увеличени на 2 800 лв. без ДДС на месец. Срокът на договора (31.12.2021 г.) и годишната норма (процент) на дисконтиране (7%) не се променят.

Към 31.03.2020 г. стойността на актива с право на ползване е в размер на 37 784,21 лв., а стойността на формираното по него задължение е 39 421,43 лв. Тези суми могат да се видят от примера за първоначално признаване на нает актив в актив с право на ползване, когато дългосрочният наем за 36 месеца е с еднакви наемни вноски от 2 000 лв. без ДДС на месец.

Трябва да се изчисли:

1. коригираната стойност на актива с право на ползване, която да бъде призната към момента на влезлия в сила анекс към договора за наем;

2. коригираният размер на месечните разходи за амортизации, свързани с този актив, и коригираните месечни разходи за лихви, свързани с признатото задължение;

3. стойността на актива с право на ползване и стойността на задължението по него в края на 2020 г., след направените корекции.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 99 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 1133 думи;