Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация 23 ноември 2020 795 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри и счетоводители, които искат да изчислят какъв трябва бъде размерът, с който следва да увеличат или намалят идеалната или минималната тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за съответната година.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване промяната в размера на тримесечните авансови вноски при промяна в размера на прогнозираната годишна данъчна печалба за едноличен търговец.

Фактическа обстановка

През 2019 г. ЕТ АЛФА – Иван Иванов е реализирал нетни приходи от продажби в размер на 720 000 лв. Съгласно ЗКПО през 2020 г. търговецът ще трябва да прави тримесечни авансови за корпоративен данък. Прогнозираната данъчна печалба за 2020 г. е в размер на 50 000 лв. При тази прогнозирана печалба дължимият корпоративен данък ще е в размер на 7 500 лв. и след като общият размер на идеалните авансови вноски за него е 75% от тази сума, или 5 625 лв., това означава, че размерът на идеалната тримесечна авансова вноска е 1 875 лв. (5 625 лв., разделено на 3 авансови вноски). За първите две тримесечия на годината, съответно до 30 април и до 15 юли, търговецът внася по 1 875 лв. През септември той прави преглед на финансовия резултат и прогнозира, че ще реализира по-висока годишна данъчна печалба, а именно в размер на 75 000 лв.

Трябва да се изчисли каква ще е промяната на идеалната и минималната тримесечна авансова вноска, която трябва да се направи през месец декември, така че да не се стигне до начисляване на лихва за по-малко внесени авансови вноски за корпоративен данък.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 320 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 179 думи;