ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 24 април 2020 1084 уникалност: 78.6%

Правен Въпрос

Следва ли да е регистриран Управителят на дружество, за да се счита за осигурено лице?

Фактическа Обстановка

Лице изпълнява дейност като управител на дружество. За периода от 01.2008 г. до 05.2012 г. и за периода от 10.2012 г. до 08.2016 г. са подавани данни за осигуряване относно лицето и то е било осигурявано задължително за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. При последваща проверка НОИ разпорежда да бъдат заличени подадените от осигурителя данни, тъй като лицето, въпреки извършването на дейността си като управител, не е вписано в Търговския регистър. НОИ твърди, че вписването има пораждащо действие за качеството на лицето като управител и съответно за квалифицирането му като осигурено лице с код вид осигурен „10“. Лицето обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 142 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 141 ТЗ

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. д. № 7441/2018

Производството e по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Пловдив (ТП на НОИ - Пловдив), против Решение № 800 от 13.04.2018 г. на Административен съд Пловдив постановено по адм. д. № 334/2018 година. С него се отменя Решение № 2153 - 15 - 9 от 11.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което са потвърдени задължителни предписания № ЗД - 1 - 15 - 00346480/29.11.2017 г. на контролен орган при ТП на НОИ - Пловдив и е осъден ответникът да заплати на дружеството разноски в размер на 400 лева. Поддържат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.

Ответникът - търговско дружество "Ира 2002" ЕООД не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

Производството пред административния съд е образувано по жалба на "Ира 2002" ЕООД срещу Решение № 2153 - 15 - 9 от 11.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ - Пловдив. С него се потвърждават задължителни предписания № ЗД - 1 - 15 - 00346480/29.11.2017 г. на контролен орган при ТП на НОИ - Пловдив. Видно от съдържанието на предписанията, с тях се разпорежда осигурителят "ИРА 2002" ЕООД да заличи данните по осигуряването по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), относно М. Н. М. с ЕГН **********, за периода от 01.2008 г. до 05.2012 г. вкл. и за периода от 10.2012 г. до 08.2016 г. вкл., подадени с код за "Вид осигурен" - "10". Мотивите за издаването на предписанията са изложени констатации на органа, в резултат на осъществена от компетентните органи проверка на държавното обществено осигуряване. За резултатите от нея е съставен констативен протокол № КП - 5 - 15 - 00346371/29.11.2017 година. Съгласно него, по - рано с протокол от 21.12.2007 г. дружеството е приело решение и е избрало М. Н. М. за временен управител на "ИРА 2002" ЕООД, считано от 01.01.2008 година. Създадените правоотношения по възлагане управление на дружеството са оформени между доверителя и довереника, с договор за управление от дата 01.01.2008 г ., съответно от 01.10.2012 година. С анекс към договор за управление от 01.06.2012 г., считано от тази дата се спира изплащане на възнаграждението на управителя, поради временно спиране на дейността на дружеството.

скрито платено съдържание: 964 думи;