ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 19 март 2020 1087 уникалност: 94.9%

Правен Въпрос

Смята ли се за самоосигуряващо се лице управител на дружество, който има сключен договор за управление, но в него не е посочено възнаграждението му?

Фактическа Обстановка

Жена е едноличен собственик и управител на Дружество. През 2014 г. тя сключва договор за управление и контрол, но в него не определя възнаграждението си. Тя не е подала декларация за започване на дейност и не е заявила вид на осигуряване от момента, в който е започнала трудовата си дейност. От Дружеството са начислявани суми за здравно осигуряване и за общо заболяване и майчинство върху осигурителния доход. Осигуреното лице е ползвало отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Направена е проверка и е установено, че обезщетението е изплащано неправилно от НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 101 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на десети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, чрез процесуалния си представител юрисконсулт С. С., против решение № 199 от 20.04.2017 г. по адм. д. № 73/2017 г. на Административен съд Пазарджик, с което е отменено решение № 1012-12-154#1 от 05.01.2017 г. и потвърденото с него разпореждане № РЖ-5-12-00200535 от 23.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. Касаторът поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост, представляващи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. По съображения, изложени в касационната жалба моли решението да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което да бъде отхвърлена жалбата против оспорения административен акт.

Ответникът - "ТМ Мария Мутафчиева" ЕООД, с. Капитан Димитриево, представлявано от управителя М. М., не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото, намира следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение на Административен съд гр. Пазарджик е отменено по жалба "ТМ Мария Мутафчиева" ЕООД, мотивирано решение № 1012-12-154#1 от 05.01.2017 г. на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик и потвърденото с него разпореждане № РЖ-5-12-00200535 от 23.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. С последното е разпоредено събиране на суми по ревизионен акт за начет № РА-5-12-00195445 от 11.11.2016 г., с който "ТМ Мария Мутафчиева" ЕООД е начетена във връзка с извършена ревизия със сумата от 8215,18 лв., от които 7382,91 главница и 832,27 лв. лихва - причинена щета на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че М. М. е имала качеството на осигурено лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 3 ДР КСО и към датата, на която е възникнал осигурителният риск, същата е отговаряла на изискванията по чл. 48а КСО - била е осигурено лице и е имала осигурителен стаж с продължителност 12 месеца. Решаващият състав е отбелязал, че М. М. има сключен договор за управление от 20.08.2014 г. и че не е подала декларация за вида на осигуряването, но според съда, лицето е започнало да упражнява дейност като управител на дружество, поради което на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО е подлежало на задължително осигуряване за общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, и безработица. По съображения в този смисъл е отменил оспореното решение на директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик.

Така постановеното решение е неправилно.

скрито платено съдържание: 1160 думи;