Сборник Базови Примери по Закона и Правилника за ДДС

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 11 август 2020 11762 уникалност: 100%

Легенда.

:_1_. Основна клауза

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск**

6. Стока и Доставка на Стока

._7_.Кога се Счита, че е Извършена Доставка на Стока.

Пример 1. Доставка на Стоки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за покупка на вафли от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Сумата по договора е 42 000 лв. с включен ДДС. На 01.10.2019 г. Дружество 2 изпраща стоките до склада на Дружество 1.

Съгласно ЗДДС фактическото предоставяне на стоките, както и прехвърлянето на право на собственост върху тези стоки, представлява доставка на стоки

скрито платено съдържание: 145 думи;

Пример 2. Доставка на Стока по Договор за Лизинг

През април 2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува багер на финансов лизинг от Дружество 2, също регистрирано по ДДС. Автомобилът е придобит от Дружество 2 на цена от 20 000 лв. Сборът на уговорените погасителни вноски, съгласно погасителния план, възлиза на 20 500 лв. – като в тази цена не е включен размерът на лихвите по лизинга. В договора за лизинг има и опция за прехвърляне на собствеността върху автомобила. На 01.05.2018 г. автомобилът е предоставен на лизингополучателя – Дружество 1.

скрито платено съдържание: 228 думи;

Пример 3. Доставка при Комисионен Договор

На 25.07.2018 г., по условията на комисионен договор, Дружество 1 предоставя на Дружество 2 телефонни апарати – 500 броя. Продажната цена за един брой е 480 лв. без ДДС. Комисионерът се задължава да продава телефонните апарати от свой търговски обект. Комисионата е в размер на 20% от заплатената от него продажна цена за всички апарати (240 000 лв.). До 15.08.2018 г. комисионерът продава всички телефонни апарати и уведомява комитента (доставчика) за това. За извършената услуга Дружество 2 издава фактура на стойност 48 000 лв. (20% х 240 000) и начислява 9 600 лв. ДДС. 

Комисионният договор е вид споразумение между възложител (наричан комитент) и изпълнител (наричан комисионер), по силата на което комисионерът се задължава да извърши сделка с трето лице – по поръчка на доверителя и срещу възнаграждение.

скрито платено съдържание: 274 думи;

Пример 4. Лично Ползване на Активи от Съдружник

През 2017 г. Дружество, което е регистрирано за целите на ДДС, закупува 86-инчов LCD монитор 4K на стойност 8 000 лв. без ДДС. Дружеството ползва пълен размер на данъчния кредит за извършената покупка. През 2019 г. Дружеството закупува нов монитор, а собственикът взема стария за лична употреба, без да заплати каквато и да е сума на Дружеството.

При закупуването на монитора през 2017 г. Дружеството е следвало да отрази получената от доставчика фактура в своя Дневник покупки през текущия или в един от следващите 12 месеца. За да упражни правото си на данъчен кредит, то следва да посочи размера на данъчната основа (8 000 лв.) в колона 10 и начисления данък (1 600 лв.) в колона 11 от Дневника. На базата на тази фактура Дружеството заприхождава монитора в инвентарната си книга и в своя счетоводен и данъчен амортизационен план.

скрито платено съдържание: 123 думи;

Пример 5. Доставка на Рекламни Материали

Дружество закупува 100 чаши за кафе, които са брандирани. То планира да ги подарява на предстоящ семинар, който е организиран с цел популяризиране бранда на Дружеството. Стойността на една чаша е 15 лв. без ДДС, като при закупуването им Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит. Стойността на получената фактура е 1 800 лв. – или 1 500 лв. данъчна основа и 300 лв. ДДС. За брандирането на чашите Дружеството ползва външна услуга на стойност 70 лв. без ДДС.

скрито платено съдържание: 107 думи;

Пример 6. Доставка на Стоки Между Юридическо Лице и Негов Клон в Различни Държави от ЕС

Дружество, установено в Италия и регистрирано за целите на ДДС там, извършва доставка на метални изделия към свой клон, който е установен на територията на България. Клонът също е регистриран по ЗДДС. Стойността на доставката е 25 000 лв. Транспортът на стоките от Италия до България е за сметка на Дружеството майка.

Съгласно ППЗДДС доставката на стоки от лице, установено в страна членка на ЕС, до негов клон, установен в България, представлява облагаема доставка. Понеже и Дружеството, и клонът в България са регистрирани за целите на ДДС, тази доставка се третира като вътреобщностна.

скрито платено съдържание: 213 думи;

7. Услуга и доставка на Услуга

._8_.Какво е Услуга по Смисъла на ЗДДС.

Пример 7. Услуги по Смисъла на ЗДДС

Юридически услуги

Счетоводни услуги

Строително-монтажни услуги

Продажба или прехвърляне на права върху нематериално имущество

скрито платено съдържание: 41 думи;

._9_.Какво Още се Счита за Доставка на Услуга.

Пример 8. Продажба на Специализиран Софтуер

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в България, извършва продажба на софтуер на Дружество 2, което е установено в Германия и също е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Съгласно договор, сключен между тях, Дружество 1 следва да извърши доработка върху вече съществуващ софтуер, на база специфичните изисквания на Дружество 2. Тази доработка няма да се продава на други клиенти. Сумата по договора възлиза на 120 000 лв.

скрито платено съдържание: 168 думи;

Пример 9. Доставка на Услуга, Предоставена от Физическо Лице

През април 2019 г. физическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор с Дружество, също регистрирано по ЗДДС, за извършване на ремонт на офис на Дружеството. Ремонтът включва пребоядисване на помещението и смяна на ел. инсталация. Цената на договора е 1 500 лв. без ДДС. На 17.06.2019 г. ремонтът е завършен и двете страни подписват приемно-предавателен протокол.

Съгласно ЗДДС всеки физически или интелектуален труд представлява доставка на услуга

скрито платено съдържание: 196 думи;