Изчисляване на трудов стаж

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 14871 уникалност: 100%

Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. Трудовият стаж се изчислява за целия период на трудовото правоотношение, през който е полаган трудът, а не само за неговата „работна част". Още по-конкретно е разписано в писмо на Министерство на труда и социалната политика ( МТСП), което гласи: „При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят следва да включи като признат трудов стаж и почивните, и празничните дни, и в този смисъл оформянето на трудовия стаж в години, месеци и дни на практика се свързва с календарния период от датата на постъпване до датата на прекратяване на трудовия договор“.

За да се зачете 1 ден трудов стаж, работникът или служителят трябва да е отработил най-малко половината от законоустановеното работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения при един и същ работодател. От казаното дотук не трябва да забравяме, че регламентираните законоустановени почивни и празнични дни се зачитат за трудов стаж без да е необходимо да е отработено най-малко половината от законоустановеното работно време. То в най-честия случай е 8 часа, но има определени групи работници или служители, за които законоустановеното дневно работно време е 7 часа: това са непълнолетни работници и служители, както и работещите само през нощта работници и служители, а също и работници и служители с пълна загуба на зрение, независимо от вида на извършваната работа.

За 1 месец трудов стаж се зачита времето, през което са изработени всички работни дни в месеца, а 1 година трудов стаж се признава при натрупването на 12 месеца трудов стаж.

Какво се случва, когато работник или служител е отработил непълен календарен месец, се казва в писмо на НОИ относно „Определянето на трудов стаж за непълен календарен месец“, което гласи: „Поради липса на ново законодателно решение на този проблем, следва да се прилагат разпоредбите на Инструкция № 2492 за реда и начина за издаване на документи за трудов стаж от 1968 г., издадена на основание Правилника за прилагане на Закона за пенсиите. Съгласно т. 7, б. „а“ от тази инструкция, в случаите, в които лицето е работило непълен календарен месец, се вписва съответният брой на календарните дни – за работниците и служителите, заплащани месечно, и броят на изработените дни – за останалите работници. Трудовият стаж на работниците и служителите, заплащани месечно, се изчислява като календарните дни се делят на 30.

 

Пример 1 – примерът е за работник на длъжност шофьор при условията на непълен работен ден по 4 часа дневно.

1.   

Дата на сключване на трудовия договор:   

13.03.2020 г.

2.

Дата на постъпване на работа:

16.03.2020 г.

3.

Последен работен ден:

18.01.2021 г.

4.

Дата на прекратяване:

19.01.2021 г.

Периодът на трудовото правоотношение започва от първия работен ден и изтича в деня, предхождащ датата на прекратяване на трудовия договор. В примерa трудовото правоотношение е

скрито платено съдържание: 60 думи;

Поредността на изчисляването на трудовия стаж е следната:

  1. Първо се проверява дали има периоди, които не се зачитат за трудов стаж. В разглеждания случай има такъв период. Неплатеният отпуск от 15.05.2020 г. до 31.08.2020 г. се зачита само до 60-ия работен ден, а в случая това е 07.08.2020 г. От 08.08.2020 г. до 31.08.2020 г. има период, който не е зачетен за трудов стаж и се вписва в трудовата книжка. Общо 24 календарни дни не са признати за трудов стаж в периода на неплатения отпуск;
    1. скрито платено съдържание: 225 думи;

Когато работник или служител е отработил по-малко от половината от законоустановеното му дневно работно време, изчисляването на трудовия стаж се прави като се събират дните и часовете, които е отработил, до достигането на законоустановеното му дневно работно време, тоест при достигане на пълното работно време за длъжността се зачита 1 ден трудов стаж.

Пример №2 – примерът е за работник на длъжност шофьор при условията на непълен работен ден – 2 часа дневно при законоустановено дневно работно време от 8 часа.

1.

Дата на сключване на трудовия договор:

21.11.2017 г.

2.

Дата на постъпване:

01.12.2017 г.

3.

Последен работен ден:

18.05.2018 г.

4.  

Дата на прекратяване на трудовия договор:   

21.05.2018 г.

Периодът на трудовото правоотношение е от 01.12.2017 г. до 20.05.2018 г. (денят преди датата на прекратяване).

Поредността на изчисляването на трудовия стаж е следната:

  1. Първо се проверява дали има периоди, които не са зачетени за трудов стаж, а в този пример липсва такъв период;
    1. скрито платено съдържание: 247 думи;

Трудовият стаж на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време, се определя по следния начин: изработените часове по графика за периода на сумирането, след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 нощни часа, се разделят на установената за тях нормална продължителност на дневното работно време. Определеният по този начин трудов стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни за периода на сумирането.

Пример №3примерът е за работник на длъжност продавач-консултант в условията на сумирано изчисляване на работното време ( СИРВ). Работната смяна през деня е 8 часа, а през нощта – 7 часа. Отчита се месец март 2020 г., тъй като сумираното изчисляване на работното време е за период от 1 календарен месец. Лицето е отработило 11 смени през деня и 10 смени през нощта. Общо дневните часове са равни на 11 смени х 8 часа = 88 часа дневен труд. Общо нощните часове са равни на 10 смени х 7 часа = 70 часа нощен труд.

Поредността на изчисляването на трудовия стаж е следната:

скрито платено съдържание: 104 думи;