Ползване на данъчно облекчение за лица с трайно намалена работоспособност на годишна база

Теодора Дончева
Експерт "Обработка на заплати"
актуална версия версия: 15 май 2023 434 уникалност: 100%

Данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност с 50 и над 50% може да се използва от работника или служителя както месечно, така и годишно. Когато облекчението се ползва годишно, годишната данъчна основа се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. За да използва облекчението годишно, работникът или служителят трябва да предостави решението от компетентния орган на своя работодател в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година.         

скрито платено съдържание: 225 думи;