Гранични случаи, при които калкулаторът за Граждански договори не може да предостави желаните от потребителя изчисления

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 август 2023 490 уникалност: 100%

Цел на примера

Тези примери са предназначени за ТРЗ експерти, които искат да изчислят размера на брутната сума по сметка, която се вписва на ред 1 в сметката за изплатени суми по граждански договор – когато Възложителят по договора е определил конкретен Бюджет за хонорар или Нетен хонорар, който е в размер, равен на Минималната Работна Заплата (МРЗ) след приспадане на нормативните разходи (стандартно 25% от брутната сума по сметката), и Изпълнителят по договора не е осигурен на друго основание през същия месец.

Фактическа обстановка

Има конкретни, гранични случаи, при които калкулаторът не може да предостави желаните от потребителя изчисления поради логическо несъответствие при определяне на задължението за изчисляване на осигурителни вноски.

Законът предвижда, че когато Изпълнителят по договора не е осигурен на друго основание през месеца, за който се изплаща хонорарът, осигурителни вноски се дължат, когато сумата по сметката, намалена с Нормативно Признатите Разходи (НПР), е равна на или по-голяма от МРЗ, валидна за съответния месец, за който се извършва изчислението. За 2023-та година МРЗ е в размер на 780,00 лв.

Вземайки това предвид, в калкулатора е заложена логическа проверка дали сумата по сметката след намаляването и с НПР е равна на или по-голяма от МРЗ, на база на която калкулаторът преценява дали да бъдат изчислени осигурителни вноски, или не.

В общия случай калкулаторът се стреми да достигне желания Бюджет за хонорар или желания Нетен хонорар, като изчислява брутната сума по сметката, след което изчислява НПР и определя логически дали за Изпълнителя се дължат, или не, осигурителни вноски.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 380 думи;

Резултат