Непризнати разходи по заеми при недостатъчна печалба

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 22 юни 2021 887 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри, счетоводители и финансови директори, които искат да проверят дали за съответната финансова година трябва да се прилага регулацията за Ограничаване на разходите по заеми, и ако трябва – какъв ще е ефектът от неговото прилагане.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за Ограничаване на разходите по заеми, за да се определи кога е изпълнено условието за прилагане на регулацията и какъв е размерът на:

1. непризнатите за данъчни цели разходи по заеми (които са преди всичко разходи за лихви), с които предприятието трябва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели;

2. признатите за данъчни цели разходи по заеми, които, заради прилагане на регулацията за Ограничаване на разходите по заеми, не са били признати за данъчни цели в предходни финансови години (данъчни периоди).

Фактическа обстановка

През 2019 г. АЛФА ООД е финансирало част от дейността си със заеми от банки, търговски дружества и физически лица, във връзка с което за същата година е отчело разходи по заеми в размер на 7 000 000 лв., от които разходи за лихви в размер на 6 900 000 лв., такси и консултантски хонорари по банкови кредити и финансови лизинги в размер на 40 000 лв., както и разходи от валутни преоценки по заеми, отпуснати в чуждестранна валута – 60 000 лв.  

Финансовите показатели на АЛФА ООД за 2019 г., които са база, за да се определи дали дружеството покрива критериите за Ограничаване на разходите по заеми, са, както следва:

1. Данъчен финансов резултат (преди приспадане на данъчна загуба) за годината – 12 000 000 лв.;

2. Данъчни амортизации – 600 000 лв.;

3. Приход от лихва за отпуснат заем към несвързано дружество – 200 000 лв.

През предходни години АЛФА ООД не е имало непризнати разходи за лихви съгласно регулацията за Ограничаване на разходите по заеми.

Следва да се определи дали АЛФА ООД трябва да прилага регулацията за Ограничаване на разходите по заеми, и ако трябва – да се изчисли размерът на непризнатите за данъчни цели разходи по заеми, с които дружеството следва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 95 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 512 думи;