Признати разходи за лихви от текуща и предходни години при слаба капитализация, но при достатъчна печалба

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 22 юни 2021 515 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри, счетоводители и финансови директори, които искат да проверят дали за съответната финансова година трябва да се прилага режимът на Слаба капитализация, и ако трябва – какъв ще е ефектът от неговото прилагане.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за Слаба капитализация, за да се определи кога е изпълнено условието за прилагане на режима и какъв е размерът на:

1. непризнатите за данъчни цели разходи за лихви, с които предприятието трябва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели;

2. признатите за данъчни цели разходи за лихви, които, заради прилагане на режима за Слаба капитализация, не са били признати за данъчни цели в предходни финансови години (данъчни периоди).

Фактическа обстановка

През 2019 г. АЛФА ООД е финансирало част от дейността си със заеми от банки, търговски дружества и физически лица, във връзка с което за същата година е отчело разходи за лихви в размер 90 000 лв., като 10 000 лв. от тях са платени на банки, а 80 000 лв. са платени на заемодатели, търговски дружества и физически лица, които подлежат на регулация за данъчни цели, ако дружеството изпълнява критериите за Слаба капитализация.

Финансовите показатели на АЛФА ООД за 2019 г., които са база, за да се определи дали дружеството изпълнява критериите за Слаба капитализация, са, както следва:

1. Счетоводна печалба за годината – 20 000 лв.;

2. Собствен капитал в началото на годината – 200 000 лв., а в края на годината – 210 000 лв.;

3. Привлечен капитал в началото на годината – 720 000 лв., а в края на годината – 660 000 лв.;

4. Приход от лихва за отпуснат заем към физическо лице – 2 000 лв.

През предходни години АЛФА ООД е имало непризнати разходи за лихви съгласно режима за Слаба капитализация – в размер на 4 000 лв.

Освен това за 2019 г. дружеството не покрива критерия за прилагане на регулацията за Ограничаване на разходите по заеми.

Трябва да се определи дали АЛФА ООД трябва да прилага режима на Слаба капитализация, и ако трябва, да се изчисли:

1. размерът на непризнатите за данъчни цели разходи за лихви, с които дружеството трябва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели; или

2. размерът на признатите за данъчни цели разходи за лихви, които, заради прилагане на режима за Слаба капитализация, не са били признати за данъчни цели в предходни финансови години (данъчни периоди), с които дружеството трябва да намали своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 190 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 1257 думи;