Пример 80. Документиране при Заместване на Лизингополучател по Договор за Финансов Лизинг

На 01.01.2018 г. Дружество 1, установено в България, сключва договор за финансов лизинг с Дружество 2, което също е установено в България. Съгласно договора за лизинг Дружество 1 наема автомобил за 5 години, срещу лизингова вноска в размер на 1 000 лв. без ДДС на месец. Стойността на автомобила към датата на подписване на договора е 60 000 лв. без ДДС. Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 на стойност 72 000 лв. (60 000 лв. данъчна основа + 12 000 лв. ДДС).

На 01.01.2019 г. е подписан Анекс, съгласно който Дружество 1 се замества от Дружество 3. В резултат на заместването Дружество 2 издава кредитно известие на Дружество 1, в размер на 48 000 лв. без ДДС (4 години х 12 месеца х 1 000 лв. на месец), и съответно издава фактура на Дружество 3 за същата стойност. Това е и остатъчната стойност по лизинга към момента на заместването.

Продавачът отразява сделките в Дневник продажби за месеца, в който са издали фактурата и  кредитното известие, като в колона 11 посочва данъчната основа от 48 000 лв. (със знак „+“ и със знак „-“), а в колона 12 посочва ДДС от 9 600 лв. (със знак „+“ и със знак „-“).

(§37 от Тематично Резюме) (чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник