Брак на готова продукция

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 7070 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме цех за производство на сладкарски изделия.

На 01.02.2019 г. при извършена редовна дневна проверка се установява, че известно количество торти са с изтекъл срок на годност. Констатира се още, че негодността на продуктите се дължи на неправилно съхранение, противоречащо на приетите от предприятието стандарти. В резултат на това се налага да бракуваме 17 броя торти на обща стойност 211 лв. Не е установено виновно лице.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за брак;

- Протокол за начисление на ДДС.

 

ПРОТОКОЛ ЗА БРАК

АЛФА ООД

в обект:

Склад готова продукция

по Заповед:

№ 526 от 01.02.2019

за вид продукти:

Торти

               

код

наименование

мярка

колич.

себест-ст

за 1-ца

обща стойност

ликвид. стойност

загуба

1

23156456485

Торта плодова

бр.

10

12

120

 

120

2

45654564666

Торта шоколадова

бр.

5

15

75

 

75

3

64646854865

Торта сметанова

бр.

2

8

16

 

16

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

211

 

211

причина за бракуването:

Изтекъл срок на годност

 

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.02.2019

 

член на комисия:

Петър Петров

производствен директор

01.02.2019

 

член на комисия:

Георги Георгиев

санитарен инспектор

01.02.2019

 

 

№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 01.02.2019

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

 

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Торта плодова

бр.

10

12

120

2

Торта шоколадова

бр.

5

15

75

3

Торта сметанова

бр.

2

8

16

 

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

01.02.2019

данъчна основа:

211,00

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:

42,20

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: самоначисляване на ДДС при липси и брак

общо:

253,20

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 252 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 68 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: При брак на продукция възниква счетоводен разход, който не е признат за данъчни цели. В ЗКПО са изброени детайлно специфични случаи, при които отчетен разход за брак е признат за данъчни цели – брак поради непреодолима сила, естествени фири и липси, технологичен брак или брак поради изтичане на срока на годност, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти. В конкретния случай бракът на продукция не отговаря на обичайните за дейността размери, както и е в несъответствие с приетите фирмени стандарти, следователно се налага преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели в посока увеличение.

Съгласно ЗКПО при възникване на разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС, той не е признат за данъчни цели, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, също не е признат за данъчни цели. В конкретния случай при корекцията на ползвания данъчен кредит възниква счетоводен разход, с чийто размер ще се преобразува счетоводният финансов резултат за данъчни цели в посока увеличение.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 155 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за брак на готова продукция в размер на

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 38 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 27 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разхода за брак на продукцията, равен на себестойността ѝ, след което се начислява разход за корекция на ползван данъчен кредит и накрая общият размер на разходите за брак и корекция на ДДС се отнася в текущ финансов резултат – загуба:

1. Разходът за брак се осчетоводява, като се дебитира сметка 609 „Други разходи” (увеличение на разходите за брак) и се кредитира сметка 303 „Продукция” (намаление на количеството продукция).

Размерът на разхода за брак е равен на себестойността на отписаната продукция.

Разходът за брак се осчетоводява аналитично по сметка 609 „Други разходи”.

Видовете отписана продукция и техните стойности се отразяват по съответните им аналитичности към сметка 303 „Продукция”.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за брак.

2.

скрито платено съдържание: 60 думи;

3.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.02.2019): Осчетоводяване на протокола за брак

стопанска

операция:

311

Отписани липси/брак на стоково-материални запаси

вид

документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

211

303

Продукти

211

аналит.

Брак

211

аналит.

Плодова торта

120

 

 

 

аналит.

Шоколадова торта

75

 

 

 

аналит.

Сметанова торта

16

ОБЩО

211

ОБЩО

211

        

скрито платено съдържание: 19 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 228 думи;

609 (Други разходи) – Активна сметка, която се използва за отчитане на всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата. Такива могат да бъдат: разходи за командировки, разходи по липси за сметка на предприятието, глоби и неустойки, отписани вземания и други. Увеличенията на другите разходи се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени разходи за провизии (начисляване на разходи за командировки, отписване на вземания, начисляване на дължими глоби и неустойки, отчитане на разходи за липси за сметка на дружеството и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите други разходи, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.