Дебитно известие по приход от услуги

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2646 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД се занимаваме с консултантски услуги. 

Споразумяваме се с Делта ООД за извършването на такава.

На 10.12.2019 г. сме завършили услугата, за което сме издали на Делта фактура на стойност 10 200 лв. с включен ДДС. На същата дата клиентът е превел дължимата сума по банковата ни сметка в лева.

След срока за завършване на услугата клиентът е поискал допълнение към нея, което не е било предварително заявено.

На 12.12.2019 г. във връзка с указването на допълнителната услуга издаваме Дебитно известие на стойност 1 200 лв. с включен ДДС.

На същата дата Делта ООД превежда дължимата сума по банковата ни сметка в лева.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Банково извлечение

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му.

 

№ 0002563336

Дебитно Известие към фактура №0002563330 от 10.12.2019 г.

дата: 12.12.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Консултантска услуга

бр.

1

1 000

1 000

2

(извършени допълнителни услуги в повече от уговореното)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

12.12.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

20.12.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 200

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

444555666

Адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 12.12.2019 г.

до 12.12.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

12.12.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

12/12/19

12/12/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по дебитно известие 0002563336 от 12.12.2019 г.

-

1 200,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

1 200,00

Кредит:

1 200,00

стр. 1

крайно салдо:

101 200,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани консултантски услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 72 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 41 думи;

 • Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 144 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

                ОПР: Формира се приход

скрито платено съдържание: 15 думи;

                БАЛАНС: Вследствие на предоставената услуга

скрито платено съдържание: 42 думи;

                ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 25 думи;

                ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на услуга срещу възникване на вземане от клиент. След това се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента, и накрая се отчита финансовият резултат от предоставената услуга. Това става в следните стъпки:

1. Оказаната допълнителна консултантска услуга се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (увеличение на приходите от продажба на услуги) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издаденото от нас дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД дебитно известие.

2.

скрито платено съдържание: 73 думи;

3.

скрито платено съдържание: 77 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (12.12.2019): Осчетоводяване на допълнително оказаната услуга – Дебитно известие

стопанска

операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

1 200

703

Приход от продажба на услуги

1 000

аналит.

Делта ООД

 1 200

4532

Начислен ДДС върху продажбите

200

аналит.

ДИ 0002563336/12.12.2019 г.

1 200

 

 

 

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200

         

скрито платено съдържание: 23 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 354 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 166 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.