Дебитно известие за инвентар – бюро

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 1972 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме решили да закупим мебели за административния ни офис.

Производител на офис обзавеждането е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. сме закупили мебелите от магазин на Делта ООД. Доставчикът ни е издал фактура и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

На 02.05.2019 г. доставчикът доставя мебелите до нашия офис за негова сметка. При приемно-предаването е установено, че Делта ООД е изпратила 2 броя бюра в повече, които ние не възразяваме да задържим и доплатим. Доставчикът ни издава дебитно известие за двете бюра в повече – на стойност 240 лв. с включен ДДС, и нов фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой отново в магазина на Делта ООД.

 Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка.

 

№ 0000000256

Дебитно Известие към фактура №0000054895 от 01.05.2019 г.

дата: 02.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Бюро (установени повече бройки при доставката)

бр.

2

100

200

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

02.05.2019 г.

сума:

200

срок за плащане:

 

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

200

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

40

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

240

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. „Витоша” 100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Стока 1

240,00

 

ОБЩА СУМА

240,00

В БРОЙ                 

240,00

Покупки 2

 

12354    02-05-2019                           11:10

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Доставеният допълнителен инвентар ще бъде признат като разход веднага, защото неговата стойност е под 700 лв. – приетия праг на същественост за признаване като дълготраен актив. Прагът на същественост на активите е онзи разграничителен размер в техните стойности, който определя кои от тях ще се представят в баланса на дружеството и кои ще се отчетат като текущ разход в момента на придобиването им. Съгласно действащите счетоводни стандарти този стойностен праг се определя от ръководството на дружеството и се записва в неговата счетоводна политика. В зависимост от приетия в тази политика размер за прага на същественост, активите на дружеството се представят в баланса, когато стойността им е по-голяма от стойността на прага, или се отразяват като текущ разход, ако стойността им е по-малка от него.

скрито платено съдържание: 111 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 50 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 96 думи;

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведеното и продадено офис обзавеждане.

ЗДДС: Съгласно ЗДДС за първоначалната доставка Делта е издала фактура на Алфа, в която е начислила 20% ДДС. В случая е налице увеличение на данъчната основа на доставката, за която е издадена фактура, и Делта е длъжна да издаде дебитно известие към фактурата, в което да начисли 20% ДДС. Дебитното известие се издава не по-късно от 5 дни от възникване на обстоятелството за увеличаване на данъчната основа.

Алфа също е регистрирана по ЗДДС и възнамерява да използва мебелите за административната си дейност. Това означава, че ще има право да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления по продажбите ДДС.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход от

скрито платено съдържание: 16 думи;

БАЛАНСВ резултат на цялата стопанска операция паричните средства ще

скрито платено съдържание: 50 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на стоката се генерира

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОСКФинансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

скрито платено съдържание: 230 думи;

3. Отчита се финансовият резултат, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба/загуба” (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 601 „Разходи за материали”.

С тази счетоводна статия се отчита финансовият резултат от извършената стопанска операция, който в случая е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

     

скрито платено съдържание: 30 думи;

 

СС3 (02.05.2019): Отнасяне на разхода в загуба от текущия отчетен период

стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

200

601

Разход за материали

200

 

 

 

аналит.

Обзавеждане за офиса

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200

        

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 145 думи;

501 (Каса в левове) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 141 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.