Дебитно известие за продадена стока

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1958 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки.

На 01.05.2019 г. сме продали известно количество стоки на Делта ООД.

На 15.05.2019 г. Делта установява, че сме им доставили 10 чифта повече, които се съгласяват да задържат и заплатят, във връзка с което ние от Алфа им издаваме дебитно известие на стойност 480 лв. с включен ДДС.

Избрали сме метода на среднопретеглена цена (СПЦ) за метод на изписване на стоково-материалните запаси. СПЦ на обувките е 30 лв. за чифт.

На 18.05.2019 г. Делта ООД превежда дължимата сума във връзка с доставката по банковата ни сметка.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Банково извлечение

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му.

 

№ 0005265481

Дебитно известие към фактура №0005265474 от 01.05.2019 г.

дата: 15.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Мъжки обувки модел „Kрос”

чифт

10

40

400

2

(установено по-голямо количество при доставката)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

15.05.2019 г.

сума:

400

срок за плащане:

20.05.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

400

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

80

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

480

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 18.05.2019 г.

до 18.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

18.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

18/05/19

18/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по дебитно известие 0005265481 от 15.05.2019 г.

-

480

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

480

Кредит:

480,00

стр. 1

крайно салдо:

100 480,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 449 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 74 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен приход, равен на стойността на дебитното известие, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на продадените обувки.

От гледна точка на Делта – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 114 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от продажбата на стоките

скрито платено съдържание: 33 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 43 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 27 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на стоките срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва себестойността на продадените стоки и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитират сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (увеличение на приходите от продажба на стоки) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издаденото от нас дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Продажната стойност на стоките се отразява по съответната им аналитичност към сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД дебитно известие.

2.

скрито платено съдържание: 103 думи;

3.

скрито платено съдържание: 73 думи;

4.

скрито платено съдържание: 77 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(15.05.2019): Осчетоводяване на продажбата на стоките – Дебитно известие

стопанска

операция:

702

Приход от продажба на стоки

Вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

480

702

Приходи от продажби на стоки

400

аналит.

Делта ООД

480

аналит.

Мъжки обувки модел „Крос”

400

парт.

 ДИ 0005265481/15.05.2019 г.

480

4532

Начислен ДДС за продажбите

80

ОБЩО

480

ОБЩО

480

        

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 587 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.