Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1748 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Алфа ООД сключва договор с Делта ООД за извършване на цялостен ремонт в офиса ѝ.

Съгласно договора всички необходими материали ще бъдат закупени от доставчика, който ще фактурира разходите.

Делта ООД е изчислила, че офисът е 250 кв.м., във връзка с което на 20.03.2019 г. е издала фактура към Алфа ООД за боядисването му.

 В процеса на боядисване е направено повторно изчисление на квадратурата. То показало, че всъщност с латексова боя трябва да се боядисат 260 кв.м.

Ние от Алфа ООД сме се съгласили. Във връзка с това на 29.03.2019 г. Делта ООД ни издава дебитно известие за боядисване с латекс на още 10 кв.м. на стойност 200 лв.

Плащането ще се извърши по банков път.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко дебитно известие към такава фактура да съдържа това основание.

 

№ 0000000149

Дебитно Известие към фактура №0000000141 от 20.03.2019 г.

дата: 29.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Ремонт на офис – допълнително боядисване с латекс

кв.м

10

20

200

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

29.03.2019 г.

сума:

200

срок за плащане:

 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

Чл.113 от ЗДДС

сума  за плащане:

200

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга, и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 86 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 35 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен разход, равен на стойността на получената ремонтна услуга.

От гледна точка на Делта – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводните и данъчни разходи ще бъдат равни на стойността на всички разходи, отчетени във връка с услугата.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 117 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход

скрито платено съдържание: 15 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОПП: Когато се извърши плащането за покупка на услугата,

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява разходът за ремонтната услуга срещу възникване на задължение към доставчик, а след това разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1.

скрито платено съдържание: 102 думи;

2. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

С тази стопанска операция отчитаме финансовия резултат от извършената стопанска операция, който е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка / Мемориален ордер. 

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 11 думи;

СС2(29.03.2019): Отчитане на финансовия резултат от получените ремонтни услуги

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка / Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

Наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

200

602

Разходи за външни услуги

200

 

 

 

аналит.

Ремонт на офис – латексово боядисване

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200

        

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 255 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.