Договор за банков кредит

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 5585 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД кандидатстваме за получаване на банков кредит.

На 01.12.2019 г. подписваме договор с Банка АД, според който параметрите на кредита са следните:

- размер: 48 000 лв.;

- срок: 2 години (24 месеца);

- годишен лихвен процент: 12%.

Банковият кредит е ипотечен, като обезпечението е административния офис на Алфа ООД.

Забележка: Алфа ООД и Банка АД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за банков кредит;

- Погасителен план;

- Банково извлечение.

 

ДОГОВОР за Банков Кредит

 

                Днес, 01 декември 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

Банка АД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, ул. Света София 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

Наричан:

Банка

Кредитополучател

                се подписа настоящият Договор за Банков Кредит, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Банката предоставя на Кредитополучателя банков кредит в размер на 48 000 лв. за срок от 24 месеца.

чл.2. Банковият кредит се обезпечава чрез договорна ипотека върху административния офис на Кредитополучателя.

чл.3. Кредитополучателят се задължава да изплаща на Банката отпуснатия кредит на равни месечни вноски от по 2 000 лв. плюс дължимите за всеки месец лихви върху непогасената част от кредита.

чл.4. Банката събира лихва за предоставения банков кредит в размер на 12% годишно.

чл.5. При отпускане на банковия кредит Банката събира такса за неговото управление в размер на 500 лв.

чл.6. Банката събира наказателна лихва за всяко забавено плащане по банковия кредит в размер на 18% годишно.

чл.7. Когато кредитът или някоя от погасителните вноски не бъде издължен в срок и това забавяне продължи повече от 30 календарни дни, Банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем и да предприеме мерки за принудително събиране на вземането си, в т.ч. и продажба на ипотекирания имот.

чл.8. Кредитополучателят се задължава да заплаща погасителните вноски на Банката на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен план.

чл.9. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 24 месеца.

чл.10. Договорът се прекратява с цялостното погасяване на банковия кредит от страна на Кредитополучателя.

чл.11. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.12. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Банков Кредит от 01 декември 2019 г.

мес.

главница

остатък

за олихвяване

лихва

погасителна

вноска

мес.

главница

остатък

за олихвяване

лихва

погасителна

вноска

1

2 000

48 000

480

2 480

14

2 000

22 000

220

2 220

2

2 000

46 000

460

2 460

15

2 000

20 000

200

2 200

2

2 000

44 000

440

2 440

16

2 000

18 000

180

2 180

4

2 000

42 000

420

2 420

17

2 000

16 000

160

2 160

5

2 000

40 000

400

2 400

18

2 000

14 000

140

2 140

6

2 000

38 000

380

2 380

19

2 000

12 000

120

2 120

7

2 000

36 000

360

2 360

20

2 000

10 000

100

2 100

8

2 000

34 000

340

2 340

21

2 000

8 000

80

2 080

9

2 000

32 000

320

2 320

22

2 000

6 000

60

2 060

10

2 000

30 000

300

2 300

23

2 000

4 000

40

2 040

11

2 000

28 000

280

2 280

24

2 000

2 000

20

2 020

12

2 000

26 000

260

2 260

 

13

2 000

24 000

240

2 240

сума

48 000

 

6 000

54 000

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

За да развиват своята дейност, често предприятията, освен да ползват собствени средства (капитал), привличат и чужд капитал (привлечени средства). Основен източник на такива средства са банковите заеми, предоставени на дружествата, както и други дългови инструменти и ценни книги. Най-голям дял сред основните методи за финансиране е отпускането на банкови кредити – поради факта, че търговските банки са в центъра на стопанския живот във всяка страна. Имат изключително значение за изграждането и функционирането на капиталовия, паричния и валутния пазар. В неразривна връзка с търговското банкерство се развиват и такива специфични услуги и способи на финансиране, различни от кредитите, като лизинг, факторинг и форфетинг. Всеки способ на финансиране има определени плюсове и минуси. За финансирането чрез кредит може да се отбележи следното:

скрито платено съдържание: 83 думи;

• Счетоводна:

Алфа увеличава своето количество Пари с 45 018 лв. и своето задължение към Банкови институции с 46 000 лв.,  като възниква текущ разход, с който се формира текущ финансови резултат – загуба в размер на 982 лв.

Получаването на паричните средства под формата на банков кредит води до увеличение на актив (парични средства) и едновременно с това увеличение на пасив (дългосрочни задължения към банки и други финансови институции) в размер на 48 000 лв.

скрито платено съдържание: 110 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 292 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС извършването на финансова услуга, каквато е и отпускането на заем срещу лихва, е освободена доставка. За доставките на финансови услуги издаването на фактура не е задължително. В случаите, при които за лихва по предоставен паричен заем не се издава фактура, доставката на финансовата услуга следва да се отрази в месечен отчет за продажбите. Отпускането на заем е с непрекъснато изпълнение и всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, по която данъчното събитие възниква на датата, на която плащането за услугата е станало дължимо. Това означава, че възникването на данъчното събитие за доставката на финансовата услуга зависи от периодичността, с която е договорено плащане на лихва. В случая Алфа ООД е задължена да плаща на Делта ООД на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора съгласно приложен Погасителен план.

Алфа е регистрирана по ЗДДС и услугата е свързана с основната ѝ дейност, но не е ползвала данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период, защото такова не е начислено от доставчика.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат на начислената лихва се формира финансов разход

скрито платено съдържание: 40 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОПП: В резултат на предоставения кредит

скрито платено съдържание: 43 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява при спазването на следните стъпки:

1. Полученият по банковата сметка кредит се осчетоводява, като се дебитира сметка 503 „Разплащателна сметка в лв.” (увеличение на паричните средства по разплащателни сметки) и се кредитира сметка 152 „Получени дългосрочни заеми” (увеличение на получените банкови заеми).

Полученият заем се отразява в отделна партида по аналитичността на Банка АД към сметка 152 „Получени дългосрочни заеми”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащанията на главницата по банков път. Кредитно салдо по партидата след всяко плащане ще показва оставащата за погасяване стойност на главницата по заема.

Тази стопанска операция се записва на база банковото извлечение за периода.

2.

скрито платено съдържание: 64 думи;

3.

скрито платено съдържание: 65 думи;

4. Начислението на лихвата по първата вноска се осчетоводява по дебита на сметка  621 ”Разходи за лихви” (увеличение на разходите за лихви) и кредита на сметка 496 „Разчети по лихви” (увеличение на задълженията за лихви).

Разходът за лихва се осчетоводява аналитично към сметка 621 ”Разходи за лихви”.

Задължението за начислената лихва се отразява по аналитичността на Банка АД към сметка 496 „Разчети по лихви”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането ѝ по банков път.

5.

скрито платено съдържание: 61 думи;

6.

скрито платено съдържание: 73 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.12.2019): Осчетоводяване на получените средства по разплащателната сметка на дружеството

стопанска

операция:

151

Получаване на кредит

вид

документ:

200

Банково извлечение

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лв.

48 000

152

Получени дългосрочни заеми

48 000

 

 

 

аналит.

Банка АД

48 000

 

 

 

Парт.

Договор за банков заем от 01.12.2019 г.

48 000

ОБЩО

48 000

ОБЩО

48 000

        

скрито платено съдържание: 25 думи;

СС4 (01.12.2019): Осчетоводяване на начислението на лихвата по заема

стопанска

операция:

621

Финансови разходи

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

621

Финансови разходи за лихви

480

496

Разчети по лихви

480

 

 

 

аналит.

Банков кредит от Банка АД

480

ОБЩО

480

ОБЩО

480

        

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 313 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 111 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.