Инвестиции в асоциирани предприятия

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 2334 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което решава да инвестира, като закупи 20 дяла, по 50 лв. всеки по номинал, от Делта ООД.

На 22.03.2019 г. се подписва договор за прехвърляне на дялове и в същия ден Делта ООД ни издава фактура на обща стойност 1 000 лв.

Дяловете представляват 20% от капитала на Делта ООД.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за прехвърляне на дялове;

- Фактура (съгласно ЗДДС Делта не е задължена да издава фактура и може да обоснове операцията чрез издаване на друг документ, например сметка, разписка и т.н.);

- Банково извлечение, което доказва извършеното плащане.

 

ДОГОВОР за Прехвърляне на Дялове

 Днес, 22 март 2019 г., в град София, между страните:

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Продавач

Купувач

се подписа настоящият Договор за Прехвърляне на Дялове, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Продавачът прехвърля на Купувача своите 20 дяла, по 50 лв. всеки, на обща стойност 1 000 лв., от капитала на Делта ООД, град София с ЕИК 444555666, по тяхната номинална стойност.

чл.2. Купувачът заявява, че е съгласен и приема да закупи от Продавача 20 дяла, по 50 лв. всеки, на обща стойност 1 000 лв., от капитала на Делта ООД, град София с ЕИК 444555666, по тяхната номинална стойност.

чл.3. Продавачът заявява, че в момента на подписване на Договора е получил изцяло дължимата от Купувача сума по банков път.

чл.4. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.5. Договорът се подписа в присъствие на нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

 Продавач: Купувач:

 

№ 0000001004

ФАКТУРА

дата: 22.03.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Дружествени дялове от капитала на Делта ООД

бр.

20

50

1 000

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

22.03.2019

сума:

1 000

срок за плащане:

22.03.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС

сума за плащане:

1 000

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Закупуването на дялове е актив, чрез който дружеството може да оказва определено влияние или контрол, в зависимост от размера на инвестицията. Според Търговския закон се различават няколко вида дружества, според това какъв е процентът на инвестицията към общия размер на капитала в инвестираното дружество. Най-общо това са:

 - Дъщерно дружество: това е предприятие, което е контролирано от друга компания, позната като негова “майка”. Контролът за целите на МСС е способността да се управляват финансовата и оперативната политика на дадена компания, така че да се извлекат ползи от нейната дейност. Контрол може да има дори без да се притежават повече от 50% от акциите или дяловете на дъщерната компания – стига компанията майка да притежава повече от половината права на глас, по силата на споразумение с други инвеститори. Имаме налице контрол и когато, чрез сключено споразумение или чрез устав, компанията майка има възможността да управлява финансовата и оперативна политика на предприятието, да назначава или да отстранява мнозинството от директорите или да подава мнозинството от гласовете на срещите на управителния орган на дъщерното дружество.

скрито платено съдържание: 167 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 22 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход от покупката на стоките, няма да се формира и финансов резултат (печалба/загуба). Тази стопанска операция няма да има никакво отражение в този отчет.

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

 Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява покупката на дяловете, които се заприхождават по цена на придобиване (покупна цена), срещу което възниква задължение към доставчик, а след това – закриване на задължението срещу намаление на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Придобиването на дяловете се осчетоводява, като се дебитира сметка 222 „Инвестиции в асоциирани предприятия” (увеличаване на инвестициите) срещу кредитиране на сметка 401 „Доставчици“ (увеличение на задълженията ни към доставчици).

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта – към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

 Закупените дялове се осчетоводяват аналитично към сметка 222 „Инвестиции в асоциирани предприятия” и количествено (т.е. техният брой), за да се следи дали инвестицията отговаря на условията на Търговския закон.

2.

скрито платено съдържание: 71 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (22.03.2019): Осчетоводяване на фактурата, издадена от Делта ООД

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

222

Инвестиции в асоциирани предприятия

1 000

401

Задължения към доставчици

1 000

аналит.

Дружествени дялове в Делта ООД – 20 броя

1 000

аналит.

Делта ООД

1 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000001004/22.03.2019 г.

1 000

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000

        

скрито платено съдържание: 9 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 212 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.