Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 5807 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.06.2019 г. ние от Алфа ООД закупуваме 10 000 бр. акции, емитирани от Делта АД.

Акциите са търгувани на Българската фондова борса, като сделката е извършена чрез инвестиционен посредник.

Стойността на една акция е 10 лв. Инвестицията представлява 10% от стойността на капитала на Делта АД.

Алфа ООД възнамерява да задържи акциите в бъдеще с цел получаването на дивиденти, но не изключва и възможността да извърши последваща продажба при нужда от ликвидни средства.

Към 31.12.2019 г. стойността на акциите е нараснала на 11 лв. за брой, като за целта Алфа прави преоценка.

 Забележка: Алфа ООД и Делта АД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Отчет за състоянието на портфейла;

- Банково извлечение, което доказва извършеното плащане.

 

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОРТФЕЙЛ

Дата и тип операция

Емитент

Брой ценни книжа

Единична цена

Обща стойност

Брой ценни книжа след операцията

Стойност на портфейла след операцията

01.06.2017 г. – Покупка на акции

Делта АД

10 000

10

100 000

10 000

100 000

31.12.2017 г. – Салдо в края на периода

Делта АД

-

11

-

10 000

110 000

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Компаниите често прибягват до закупуването на финансови активи в случаите, когато имат излишъци на парични средства и липсва нуждата те да бъдат реинвестирани в основната дейност. При този тип дейност, с цел класификацията и правилното отчитане на финансовите активи, предприятията трябва да преценят в какъв срок се очаква да бъдат реализирани тези активи, както и какво ще бъде тяхното управление в рамките на прилагания бизнес модел – дали тези активи ще бъдат държани с цел бъдеща продажба, или с цел получаването на всички договорени бъдещи парични потоци, или комбинация от двете.

скрито платено съдържание: 53 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 186 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран счетоводен и данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, също няма реализиран счетоводен и данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 46 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на акциите

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОСК: Формира се резерв от

скрито платено съдържание: 24 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

 Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява придобиването на акциите, срещу което възниква задължение към доставчик, след това – закриване на задължението срещу намаление на паричните средства, а накрая – преоценката на акциите и увеличените на собствения капитал. Това става в следните стъпки:

1. Придобиването на акциите се осчетоводява, като се дебитира сметка 228 „Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба” (увеличаване на инвестициите) срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лева“ (намаление на паричните средства по разплащателната сметка).

В конкретният случай не е нужно да се минава през сметка 401 „Доставчици”, тъй като транзакциите се случват в рамките на минути след извършването на поръчка към инвестиционния посредник.

МСФО 9 заменя класификацията на „финансови активи на разположение за продажба“ с „финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход“. По същество обхватът на дефиницията остава непроменен (променя се само наименованието). В националния Сметкоплан все още се използва наименованието „финансови активи на разположение за продажба”, затова и в конкретния пример е използвана тази сметка.

Тази счетоводна операция се записва на база банковото извлечение за периода.

2.

скрито платено съдържание: 98 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.06.2019): Осчетоводяване на покупката на акциите

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

228

Инвестиции във ФА на разположение за продажба

100 000

503

Разплащателна сметка в лева

100 000

аналит.

Акции, емитирани от Делта АД – 10 000 броя

100 000

 

 

 

ОБЩО

100 000

ОБЩО

100 000

        

скрито платено съдържание: 10 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

  

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 336 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводява по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.