Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2201 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме езиков център за обучение.

На 01.05.2019 г. издаваме фактура на DELTA-ATHENS Ltd (гръцко дружество) за превод на документи от гръцки на български език.

Клиентът не е съгласен с посочения обем на преведените документи, като изисква от нас проверка.

На 02.05.2019 г. установяваме, че действително броят на преведените документи е по-малък, във връзка с което издаваме кредитно известие на стойност 75 евро.

На същата дата възстановяваме дължимата сума на клиента по банков път.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв./евро.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd са регистрирани за целите на ДДС в съответните държави членки на ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие (Credit note);

- Банково извлечение във валута

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко кредитно известие към такава фактура да съдържа това основание.

 

№ 0000023700

Кредитно Известие към фактура № 00000023698 от 01.05.2019 г.

дата: 02.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА Атина ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС: EL777888999

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: Гърция, Атина, ул. Луис 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Превод на документи от гръцки на български език

бр.

5

29,338

146,69

2

(по-малък обем от уговорения)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

02.05.2019 г.

сума:

146,69

срок за плащане:

 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

146,69

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

Основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

146,69

 

№ 23700

CREDIT NOTE

date: 02.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd

ALFA Ltd (we)

VAT  №: EL777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Translating documents

unit

5

15

75

Terms of Delivery:

 

TOTAL:

75

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.05.2019 г.

до 02.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

02.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/05/19

02/05/19

DELTA-ATHENS Ltd / Плащане по кредитно известие № 0000023700 от 02.05.2019 г.

75,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

75,00

Дебит:

75,00

Кредит:

-

Кредит:

стр. 1

крайно салдо:

925,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 120 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 134 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, намалява се реализираният при завършване на услугата счетоводен и данъчен приход с размера на намалението на стойността ѝ съгласно издаденото кредитно известие. Намалението е признато за данъчни цели и няма да доведе до данъчни преобразувания.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd, има намаление на реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 403 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от намалената стойност

скрито платено съдържание: 23 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 12 думи;

ОПП: В резултат на направеното плащане

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 26 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази намалението на прихода от оказаната услуга срещу възникване на задължение към клиент. След това се отчита финансовият резултат и се отразява плащането на парични средства, с което се закрива задължението към клиента. Това става в следните стъпки:

1. Намалението на продажната стойност на услугата се осчетоводява, като се дебитира със знак минус сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти) и се кредитира със знак минус сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (намаление на приходите от продажба на услуги).

Издаденото от нас кредитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД кредитно известие.

2.

скрито платено съдържание: 94 думи;

3.

скрито платено съдържание: 77 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (02.05.2019): Осчетоводяване на коригираната стойност на услугата – Кредитно известие

стопанска

операция:

703

Приходи от продажба на услуги

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

-146,69

703

Приходи от продажба на услуги

-146,69

аналит.

Делта Атина

-146,69

аналит.

Превод на документи

-146,69

парт.

КИ № 0000023700/02.05.2019 г.

-146,69

 

 

 

ОБЩО

-146,69

ОБЩО

-146,69

        

скрито платено съдържание: 30 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 235 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 166 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.